Natura 2000 w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Natura 2000 w Polsce-opracowanie - strona 1 Natura 2000 w Polsce-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

XIV. Organami administracji w zakresie ochrony przyrody są: Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania naczelnego organu administracji państwowej w zakresie przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody. Wojewoda wykonuje zadania organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są: Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw środowiska Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch jego zastępców oraz uchwala regulamin. W ramach Rady działają komisje problemowe, do których minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek przewodniczącego Rady, może powołać także osoby spoza jej składu. W posiedzeniach Rady bierze udział Główny Konserwator Przyrody. Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności: ocena stanu ochrony przyrody i wykorzystania obszarów chronionych do celów naukowych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, opiniowanie programów badawczych w zakresie ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony przyrody. Wojewódzka komisja ochrony przyrody, działająca przy wojewodzie Wojewódzka komisja ochrony przyrody wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin. W posiedzeniach Komisji bierze udział wojewódzki konserwator przyrody. Do zadań wojewódzkiej komisji ochrony przyrody należy w szczególności: ocena stanu i potrzeb ochrony przyrody, przygotowywanie opinii i wniosków z zakresu ochrony przyrody, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez wojewodę, opiniowanie projektów inwestycji i programów wpływających na system obszarów chronionych, w tym regulacji rzek, melioracji bagien i dolin rzecznych. Formy ochrony przyrody- park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, gatunkowa ochrona zwierząt, roślin i grzybów.
XV. Dyrektywa ptasia. Jej postanowienia dotyczą: 1) pod względem taksonomicznym - wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim 2) pod względem rzeczowym: ptaków, ich jaj, gniazd oraz siedlisk 3) pod względem funkcjonalnym: ochrony, gospodarowania, regulowania liczebności oraz wykorzystania 4) pod względem terytorialnym: europejskich terytoriów państw członkowskich Unii, za wyjątkiem Grenlandii. Głównym celem tej Dyrektywy jest utrzymanie (lub dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym. Przy czym przy osiąganiu tego celu nakazuje ona uwzględnianie wymagań ekonomicznych i rekreacyjnych (pod tym ostatnim pojęciem kryje się przede wszystkim łowiectwo).

(…)

…, różnicuje rygory ochronne w zależności od stanu populacji poszczególnych gatunków. Wskazuje zarówno taksony, które powinny być otoczone specjalnie troskliwą opieką, jak i takie, na które można pod pewnymi warunkami polować. Dyrektywa siedliskowa. Podstawowym celem Dyrektywy Siedliskowej jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Zadanie to ma być realizowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz