opracowane pytania z działu ochrona środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowane pytania z działu ochrona środowiska - strona 1 opracowane pytania z działu ochrona środowiska - strona 2 opracowane pytania z działu ochrona środowiska - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona przyrody:
Ochrona różnorodności genetycznej rodzimych drzew może być prowadzona w:parkach narodowych, rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, parkach krajobrazowych, szkółkach zieleni, poprzez uznanie ich za pomniki przyrody, poprzez utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Korytarz ekologiczny to: ciąg roślinności dzikiej, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się.
korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów;
Ochrona ex situ:
ochronę składników różnorodności biologicznej poza ich naturalnymi siedliskami.
ochrona ex situ oznacza zachowanie składników różnorodności biologicznej poza ich naturalnym miejscem występowania. Formy ochrony przyrody:
tworzenie parków narodowych, uznawanie za rezerwaty przyrody, tworzenie parków krajobrazowych, wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu, wprowadzanie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, wprowadzanie ochrony indywidualnej w drodze uznania za: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Formami ochrony przyrody są:
parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe;obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły Plan ochrony sporządza się dla:
Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
„NATURA 2000”, definiowana jako:
„Europejska Sieć Ekologiczna”, to system obszarów chronionych, który ma zapewnić trwałą egzystencję florze i faunie Starego Kontynentu, zachowanie cennych, a przy tym zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz integrację ochrony przyrody z działalnością człowieka. Jest inicjatywą Unii Europejskiej i swym zasięgiem ma obejmować wszystkie państwa należące do Wspólnoty Europejskiej. Jej podstawowym celem jest ochrona przyrodniczego dziedzictwa Europy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz