Ochrona przyrody w Unii Europejskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przyrody w Unii Europejskiej-opracowanie - strona 1 Ochrona przyrody w Unii Europejskiej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OCHRONA PRZYRODY W UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wymień dyrektywy regulujące problemy ochrony przyrody w Unii Europejskiej.
- dyrektywa ptasia - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2.04.1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków
- dyrektywa siedliskowa (habitatowa) - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
2. Jakie zagadnienia reguluje dyrektywa ptasia?
Dyrektywa ptasia reguluje zagadnienia dzikich ptaków. Zawiera wytyczne ochrony ptaków przez państwa członkowskie oraz zasady polowania na nie.
3. Jakie zagadnienia reguluje dyrektywa siedliskowa?
Dyrektywa siedliskowa reguluje zagadnienia ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Zawiera wytyczne ochrony zasobów przyrody ważnych dla całej Wspólnoty:
- siedlisk naturalnych, których ochrona wymaga wyznaczania obszarów szczególnie chronionych
- roślin i zwierząt, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów chronionych
- ochrony ścisłej gatunków roślin i zwierząt
- pozyskiwania ze stanu dzikiego oraz eksploatacji gatunków chronionych przez Dyrektywę.
Dyrektywa siedliskowa uznaje ochronę niektórych najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków za zadania pierwszoplanowe. Siedliska i gatunki takie określa się mianem priorytetowych. Dyrektywa zaleca ochronę np. estuariów, nie określa natomiast formy ochrony pozostawiając państwom członkowskim znaczna swobodę w tym zakresie.
4. Jaka będzie procedura ustanawiania obszarów Natura 2000?
Dyrektywa przewiduje utworzenie europejskiego systemu obszarów chronionych Natura 2000. System ten funkcjonuje już w obecnych granicach Unii Europejskiej. Obecnie polski Minister Środowiska (podobnie jak jego odpowiednicy w innych państwach kandydujących) tworzy listę obszarów, które mają wejść w skład tego systemu. Po zaakceptowaniu listy przez Radę Ministrów zostanie ona przedstawiona Komisji Europejskiej. Po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi i gospodarki wodnej wyznaczać będzie obszar NATURA 2000 w trybie rozporządzenia.
5. W jakich celach będą wyznaczane obszary Natura 2000?
Obszar Natura 2000 obejmować będzie obszary specjalnej ochrony wyznaczone dla ochrony ostoi dziko występujących gatunków ptaków lub specjalne obszary ochrony wyznaczone dla ochrony siedlisk przyrodniczych lub dla siedlisk dziko występujących roślin lub siedlisk zwierząt.
6. Wymień najważniejsze regulacje prawne, jakie będą obowiązywać na obszarach Natura 2000?

(…)

… lub siedlisk zwierząt.
6. Wymień najważniejsze regulacje prawne, jakie będą obowiązywać na obszarach Natura 2000?
- Minister właściwy do spraw środowiska będzie ustanawiać 20 letni plan ochrony,
- zabronione będzie podejmowanie działań, które mogą pogorszyć ich stan,
- każdy plan lub projekt przedsięwzięcia nie związanego bezpośrednio z planem ochrony takiego obszaru o potencjalnym wpływie na przyrodę…
… spójnego opisu bogactwa przyrodniczego Polski oraz oceny adekwatności sieci obszarów prawnie chronionych
zainicjowanie prac nad krajowym systemem informacyjnym ochrony przyrody i połączeniem z tym systemem placówek naukowych i banków danych.
10. Wymień działy tematyczne systemu CORINE w Polsce.
- użytkowanie ziemi,
- główne źródła emisji zanieczyszczeń i ich rozprzestrzenianie się,
- identyfikacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz