Obszary chronione

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary chronione - strona 1 Obszary chronione - strona 2 Obszary chronione - strona 3

Fragment notatki:


Koncepcje sieci obszarów chronionych Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych ( wsoch )
Ekologiczny system obszarów chronionych ( esoch )
Econet
Natura 2000, system informacji o środowisku CORINE WSOCH: Koncepcja powstała w 1971r. w Państwowej Radzie Ochrony
Jest próbą systemowego ( całościowego ) podejścia do zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego
Zakłada stworzenie uporządkowanego układu terenów o wysokich wartościach przyrodniczych ( w tym zwłaszcza cechujących się dużym potencjałem biotycznym ) podlegającym ochronie
Celem nadrzędnym WSOCH jest ochrona funkcji ekologicznej
Gospodarka zasobami przyrody na obszarze WSOCH musi być podporządkowana celowi utrzymania ich walorów ekologicznych
Stworzyła nową kategorię obszarów chronionych tzn. parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
Sposoby gospodarowania środowiskiem w WSOCH Kształtowanie się struktur funkcjonalnych tak, aby pozwalały one na zachowanie i wzmocnienie funkcji poszczególnych ekosystemów w regulacji stosunków środowiskowych
Ograniczenie do zakazu włącznie eksploatacji zasobów nieodnawialnych
Rekonstrukcja zasobów odnawialnych wzmacniająca ich funkcję ekologiczną i wartości krajobrazu
Zachowanie w stanie nienaruszonym zasobów przyrodniczych ocenianych jako szczególnie cenne dla celów naukowych i dydaktycznych
Podnoszenie walorów krajobrazowych
Praktyczne zastosowanie koncepcji WSOCH: Parki narodowe
Parki krajobrazowe
Rezerwaty przyrody
Obszary chronionego krajobrazu ESOCH Koncepcja powstała w 1975r. w Instytucie Kształtowania Środowiska
Opiera się o zasady funkcjonowania ekosystemów
Zwraca uwagę na konieczność tworzenia powiązań przestrzennych ( korytarzy ekologicznych)
Koncepcja teoretyczna ECONET Koncepcja opracowana w ramach Europejskiego programu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, pierwotnie dla krajobrazu UE ( od 1993r. włączona w tę sieć również Polska )
Składa się z systemu obszarów, których walory stanowią o dziedzictwie przyrodniczym Europy
Zakłada tworzenie powiązań przestrzennych i funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi formami ochrony przyrody, wyróżnionych na podstawie szeregu konwencji ( Romorskiej, Berneńskiej, Rio de Janerio )
W europejskiej Sieci Ekologicznej wyróżnia się:
Obszary węzłowe
korytarze ekologiczne
obszary wymagające unaturalnienia
Koncepcja ECONET'u nie znalazła odzwierciedlenia w polskim prawodawstwie, pozostała koncepcją teoretyczną


(…)


Dyrektywa siedliskowa nie określa sposobu ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, wyznacza jedynie cele i warunki ich zachowania, a oznacza to, że:
Dla siedlisk przyrodniczych - naturalny ich zasięg nie zmniejsza się, zachowują one specyficzną strukturę i swoje funkcje, stan ochrony typowych dla niego gatunków jest właściwy
Dla siedlisk gatunkowych - zachowana zostaje liczebność populacji
… oddziaływanie czynników
Dostęp do złóż kopalin
Ustalenie możliwości zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko
Brak pozytywnej oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia realizację przedsięwzcięcia

oddziaływania na środowisko ( OOŚ )
Podlegają jej:
Miejscowy plan
Plan zagospodarowania przestrzennego oraz strategia rozwoju regionaln.
Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
Projekty polityki, strategii planów - prog…
Przedsięwzięcia ( raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko )
Dla przeds. mogących znacząco oddziaływać na środow.
Bez przygotowania OOŚ nie ma możliwości realizacji…
… ma stworzyć najbardziej kompleksową i najbardziej logistycznie i praktycznie przygotowaną europejską sieć ekologiczną
podstawy prawne:
dyrektywa w sprawie ochrony dużych ptaków z 1979r. ( Dyrektywa Ptasia )
dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny z 1992r. ( Dyrektywa Siedliskowa )
Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów:
Specjalne obszary ochrony siedlisk ( 500…
… powyższych planów i przedsięwzięć
OOŚ jest sporządzana równolegle z planami przestrzennymi oraz przed realizacją zamierzonych przedsięwzięć
Stanowi przewidywanie skutków realizacji danego planu oraz zestawienie zagrożeń, które mogą wystąpić
Prognoza oddziaływania na środowisko:
Analiza skutków zmian funkcji terenów:
W zakresie emisji zanieczyszczeń, wytworzonych odpadów
Wpływu na powietrze, wodę, glebę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz