Urbanistyka i planowanie przestrzenne

note /search

Planowanie przestrzenne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1540

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym i obejmuje : 1. Dokonywanie ocen stanu zagospod. przestrzennego, prowadzenie badań i studiów oraz opracowywanie prognoz w tym zakresie. 2. Opracowywanie planów zagospodarowania przes...

Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1603

Administracja publiczna – system administrowania krajem, złożony z administracji państwowej (rządowej) i samorządowej. Administracja rządowa (państwowa) dzieli się na ogólną i specjalną (skarbową, celną, itp.). Rozróżniamy organy administracji państwowej: naczelne, centralne i terenowe. Administ...

Ład przestrzenny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2114

Ład przestrzenny – jest to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania takiej jak: funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, ku...

Analiza powiązań między zjawiskami społeczno – gospodarczymi- sprawozd...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

zestaw 5/5 Ćwiczenie 1 Temat: Analiza powiązań między zjawiskami społeczno – gospodarczymi jako metoda prognozowania w planowaniu przestrzennym Dane: zmienna X → X2 → Średnia wielkość gospodarstwa / ha UR / zmienna Y → X3 → Wartość maszyn rolniczych w tys.zł/ 1ha. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 ...

Dobór cech diagnostycznych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2772

Dobór cech diagnostycznych Etapy procedury typologicznej: 1.) dobór cech diagnostycznych 2.)redukcja przestrzeni wielocechowej 3.)grupowanie jednostek terytorialnych (przestrzennych) 4.)weryfikacja podziałów przestrzennych Dobór cech diagnostycznych może być przeprowadzone różnymi metodami: ...

Urbanistyka i planowanie przestrzenne- materiały na 1 kolokwium

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2100

DELIMITACJA OBSZARÓW- jest to metoda podziału jakiegoś obszaru, dzielimy ze względu na różne cele realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych Podział przestrzeni w planowaniu przestrzennym: a) podział na mniejsze, jednorodne (...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tekst i rysunek planu. Rysunek planu – załącznik do Uchwały Rady Gminy (Miasta) w skali 1:1000 (lub 1:2000). Na rysunku planu przedstawione są liniami rozgran...

Obszary problemowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365

Delimitacji (podziału) obszarów można dokonać z punktu widzenia różnych celów poznawczych i praktycznych, a także przy zastosowaniu różnych procedur i metod. Wynikiem takich podziałów mogą być obszary homogeniczne (jednorodne), obszary funkcjonalne. Obszar problemowy (wg ustawy) – obszar szczeg...

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Dwa rodzaje instrumentów ochrony środowiska wprowadzono po 1989r. 1. Prognoza skutków wpływu na środowisko przyrodnicze planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji pr...

Planowanie przestrzenne- opracowanie - Zrównoważony rozwój

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1323

Planowanie przestrzenne. Podstawy prawne: 1. Ustawa z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.nr80, poz. 717 z 2003r.z późniejszymi zmianami. 2. Ustawa z 17.05.1989r. Prawo GiK. 3. Ustawa z 27.04.2001r...