Urbanistyka i planowanie przestrzenne

note /search

Planowanie przestrzenne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1673

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym i obejmuje : 1. Dokonywanie ocen stanu zagospod. przestrzennego, prowadzenie badań i studiów oraz opracowywanie prognoz w tym zakresie. 2. Opracowywanie planów zagospodarowania przes...

Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

Administracja publiczna – system administrowania krajem, złożony z administracji państwowej (rządowej) i samorządowej. Administracja rządowa (państwowa) dzieli się na ogólną i specjalną (skarbową, celną, itp.). Rozróżniamy organy administracji państwowej: naczelne, centralne i terenowe. Administ...

Ład przestrzenny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2478

Ład przestrzenny – jest to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania takiej jak: funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, ku...

Analiza powiązań między zjawiskami społeczno – gospodarczymi- sprawozd...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

zestaw 5/5 Ćwiczenie 1 Temat: Analiza powiązań między zjawiskami społeczno – gospodarczymi jako metoda prognozowania w planowaniu przestrzennym Dane: zmienna X → X2 → Średnia wielkość gospodarstwa / ha UR / zmienna Y → X3 → Wartość maszyn rolniczych w tys.zł/ 1ha. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 ...

Dobór cech diagnostycznych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2800

Dobór cech diagnostycznych Etapy procedury typologicznej: 1.) dobór cech diagnostycznych 2.)redukcja przestrzeni wielocechowej 3.)grupowanie jednostek terytorialnych (przestrzennych) 4.)weryfikacja podziałów przestrzennych Dobór cech diagnostycznych może być przeprowadzone różnymi metodami: ...

Urbanistyka i planowanie przestrzenne- materiały na 1 kolokwium

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2191

DELIMITACJA OBSZARÓW- jest to metoda podziału jakiegoś obszaru, dzielimy ze względu na różne cele realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych Podział przestrzeni w planowaniu przestrzennym: a) podział na mniejsze, jednorodne (...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1057

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tekst i rysunek planu. Rysunek planu – załącznik do Uchwały Rady Gminy (Miasta) w skali 1:1000 (lub 1:2000). Na rysunku planu przedstawione są liniami rozgran...

Obszary problemowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1442

Delimitacji (podziału) obszarów można dokonać z punktu widzenia różnych celów poznawczych i praktycznych, a także przy zastosowaniu różnych procedur i metod. Wynikiem takich podziałów mogą być obszary homogeniczne (jednorodne), obszary funkcjonalne. Obszar problemowy (wg ustawy) – obszar szczeg...

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Dwa rodzaje instrumentów ochrony środowiska wprowadzono po 1989r. 1. Prognoza skutków wpływu na środowisko przyrodnicze planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji pr...

Planowanie przestrzenne- opracowanie - Zrównoważony rozwój

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1442

Planowanie przestrzenne. Podstawy prawne: 1. Ustawa z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.nr80, poz. 717 z 2003r.z późniejszymi zmianami. 2. Ustawa z 17.05.1989r. Prawo GiK. 3. Ustawa z 27.04.2001r...