Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną - strona 1 Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną - strona 2 Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z gospodarką przestrzenną - strona 3

Fragment notatki:

Administracja publiczna – system administrowania krajem, złożony z administracji
państwowej (rządowej) i samorządowej. Administracja rządowa (państwowa) dzieli się
na ogólną i specjalną (skarbową, celną, itp.). Rozróżniamy organy administracji
państwowej: naczelne, centralne i terenowe. Administracja samorządowa istnieje w
Polsce na szczeblu podstawowym (gminnym), powiatowym i wojewódzkim.
Aglomeracja (aglomeracja miejska) - złożony układ osadniczy skupiony wokół
głównego ośrodka wielkomiejskiego. Układ taki (ó dominującym charakterze
miejskim) jest ściśle powiązany funkcjonalnie, zwłaszcza w relacjach: praca, usługi,
mieszkanie. Analiza tych relacji umożliwia wyznaczenie zasięgu aglomeracji.
Aktualizacja planu miejscowego - zmiana planu dokonywana w zakresie i na
podstawie uchwały rady gminy. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do nowych
potrzeb występujących w ograniczon zakresie.
Analiza SWOT - to metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości
regionu/przedsiębiorcy/sektora/gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez
otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths
(mocne strony), weaknesses . (słabe strony), opportunities (szansę), threats
(zagrożenia).
Architektura - nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków
oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również organizowaniem
przestrzeni używanej przez człowieka.
Bilans terenów - w planowaniu przestrzennym zbiorcze zestawienie powierzchni terenów
o różnym sposobie użytkowania (według podziałów przyjętych w danym opracowaniu).
Bilans może dotyczyć użytkowania istniejącego lub planowanego i obejmować cały teren
opracowania, jego część lub tylko określony sposób użytkowania (zabudowy).
Bonitacja gleb - klasyfikacja jakości gleb użytków rolnych i leśnych. Zaliczenie gleb do
odpowiedniej klasy ma bezpośredni wpływ na rodzaj użytkowania przewidywany w
gospodarce przestrzennej. Najcenniejsze klasy gleb chronione są przed zabudową i
degradacją specjalnymi procedurami.
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego, ń także jego odbudowa, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja. Potocznie: miejsce wykonywania robót
budowlanych.
Budowla — obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.
Do budowli zaliczamy przede wszystkim obiekty inżynieryjne, zarówno liniowe (drogi,
koleje, sieci) jak i terenowe i kubaturowe, a także wodne. Do budowli zaliczamy
również części budowlane urządzeń technicznych (np. fundamenty maszyn).
Budownictwo komunalne - wznoszenie- i ^utrzymanie obiektów budowlanych
przeznaczonych na potrzeby gospodarki komunalnej. Inwestycje sektora komunalnego w
różnych dziedzinach budownictwa (np. usługi, komunalne budownictwo
mieszkaniowe).
Budownictwo mieszkaniowe - wznoszenie budynków mieszkalnych (jedno- i
wielorodzinnych, a także letniskowych, zagrodowych i zbiorowych). Inwestorami b.
m. mogą być podmioty i osoby prywatne i publiczne (spółdzielcze, samorządowe i
państwowe). Również istniejące ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz