Planowanie przestrzenne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przestrzenne- opracowanie - strona 1 Planowanie przestrzenne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym i obejmuje :
1. Dokonywanie ocen stanu zagospod. przestrzennego, prowadzenie badań i studiów oraz
opracowywanie prognoz w tym zakresie.
2. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Ustalanie lokalizacji inwestycji.
4. Kontrole realizacji planów zagospodarowania przestrzen.
Cele planowania przestrzennego:
Według ustawy z 1994 roku planowanie przestrzenne określa zakres i sposoby postępowania
w sprawach przeznaczania terenu na różne cele, następnie określa zasady ich
zagospodarowywania, przyjmując ekorozwój jako podstawę tych działań. Planowanie prz.
określa zasady i tryb rozwiązywania konfliktów pomiędzy obywatelami, wspólnotami
samorządowymi i państwem w tych sprawach. W planowaniu przestrzennym uwzględnia się:
- wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
- walory architektoniczne i krajobrazowe,
- wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i
mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych,
- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
- walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego.
a) Ustawa o planowaniu przestrzennym 31.01.61r. W myśl tej ustawy celem planowania jest
zapewnienie prawidłowego rozwoju poszczególnych obszar-ów kraju oraz ustalenie
prawidłowych zależności przestrzennych między urządzeniami produkcyjnymi i
usługowymi w kraju.
b) Ustawa z 1984 roku. Zgodnie z nią pod pojęciem planowania należy rozumieć cztery
elementy:
-
dokonywanie ocen stanu zagosp. Przestrzennego
-
opracowanie planów zagosp. przestrzennego
-
ustalenie lokalizacji inwestycji
-
kontrola realizacji planu zagosp. Przestrzennego
c) Ustawa z 1994 r. Planowanie przestrzenne określa:
-
zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenu na różne cele
-
zasady ich zagospodarowania przyjmując ekorozwój jako podstawę tych działań
zasady
i
tryb
rozwiązywania
samorządowymi i państwem
konfliktów
pomiędzy
obywatelami,
wspólnotami
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz