Elementy planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie - strona 1 Elementy planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie - strona 2 Elementy planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego art. 6 ustawa, etapy opracowania
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Planowanie miejscowe - działalność polegająca na sporządzaniu planów dla gm. i miast
(tereny wiejskie - wszelkie tereny nie znajdujące się w granicach adm. miast, zajmują 21 mln
ha pow. kraju, 2/3 pow., przeznaczone do produkcji rolniczej, charakteryzują się
zróżnicowaniem warunków przyrodn. i ekonomicznych). Celem plan. Miejsco-wego jest
określenie zakresu i sposobu postępowania przy przeznaczaniu tere-nów na różne cele
zagospodarowania. Plany miejscowe określają zasady zagospodarowania tych określonych
trenów. Muszą one uwzględniać problematykę ekorozwoju (działania polegające na
uwzględnieniu warunków ekologicznych i przyrodniczych przy zagospodarowaniu).W
planach miejscowych okr. się zasady i tryb rozwiązywania konfliktów pomiędzy
obywatelami, wspólnotami samorządowymi i państwem.
Tok formalno-prawny uchwal. studium. rada gminy podejmuje uchwałę o studium
uwarunkowań przestrzennych.
+ rada gminy upoważnia zarząd do sporządzenia studium
+ zarząd przedkłada studium do zaopiniowania (zarządom gmin sąsiednich, wojewodzie,
podmiotom zobowiązanym do uzgodnień, organom wojskowym), + zarząd przedkłada radzie
studium do uchwalenia, + rada uchwala studium.
MPZP ustala : (na etapie projektu planu)
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych
zasadach zagosp.
2. Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne. 3.Tereny przeznaczone do
realizacji celów publicznych.
4. Granice i zasady zagosp. terenów podlegających ochronie.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te obsz.
6. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy w tym linie zabudowy oraz gabaryty
obiektów, min i max wskaźniki intensywności zabudowy.
7. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.
8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy wynikający z
potrzeb ochrony środ. oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
9. Granice obszarów przeznaczonych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
Ustalenia formalno-prawne MPZP obejmują :
1. Zakres i zasięg ustaleń planu.
2. Interpretacja określeń i oznaczeń planu.
3. Zakres podstawowych elementów planu.
Ustalenia planu :
1. Funkcje społeczno-gospodarcze.
2. Graniczne wielkości programu, okr. graniczne poziomy ludności i sposoby zagosp. infrast.
tech., turystyki, rekreacji, mieszkalnictwa, rolnictwa .
3. Podział terenu na jednostki terytorialne, na strefy mieszkalne nierolnicze i rolnicze, lasy.
Jest częścią składową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowi tylko
zapisanie przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Części składowe tego projektu.
Elaborat projektu planu miejscowego składa się z trzech części:
I. Opis planu - hipotezy i prognozy rozwoju społeczno gosp. gminy.
II. Tekst planu - załącznik do uchwały rady gminy zatwierdzającej plan, czyli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz