Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina - strona 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina - strona 2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina - strona 3

Fragment notatki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina uchwala (rada gminy): Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obligatoryjne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Fakultatywne (chyba, że obowiązek wprowadza ustawa) Ustala przeznaczenie terenu Gmina ma autonomię planistyczną Choć nie bezwzględną (ale ograniczenia tylko z ustaw) Procedura uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium kierunków i uwarunkowań zagosp. przestrz. Gminy. Podejmuje ją rada gminy. (koszt stadium obciąża gminę) Ogłoszenie formy, miejsca i terminu (min 21 dni) składania wniosków dotyczących studium W prasie miejscowej obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości Zawiadomienie na piśmie organów opiniodawczych i uzgodnieniowych Rozpatrzenie wniosków Projekt studium (z zasady musi uwzględnić założenia planu zagosp. przestrz. województwa) Opinia komisji urbanistyczno-architektonicznej o projekcie planu Wystąpienie do organów opiniodawczych i uzgodnieniowych (i uwzględnia ich stanowisko) Np. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania: stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Np. dyrektor parku narodowego lub wojewoda w zakresie obejmującym: PN (lub jego otulinę) PK (lub jego otulinę Obszar chronionego krajobrazu Wyłożenie do publicznego wglądu (na min. 30 dni, ogłoszone min 14 dni wcześniej) Jednocześnie wyznaczenie terminu min. 21 dni na zgłaszanie uwag Publiczna dyskusja nad projektem Uchwalenie przez radę gminy Załącznikiem do uchwały są: Tekst studium Rysunek studium Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Studium powinno uwzględniać: Koncepcję przestrzennego rozwoju kraju Strategię rozwoju województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa Strategię rozwoju gminy Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony Stan środowiska Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków Ochronę zdrowia mieszkańców Potrzeby i możliwości rozwoju gminy itp. Studium powinno nadto zapewniać warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska,zwłaszcza przez;

(…)

… przestrzennego i wymogi jego ochrony
Stan środowiska
Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków
Ochronę zdrowia mieszkańców
Potrzeby i możliwości rozwoju gminy itp.
Studium powinno nadto zapewniać warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska,zwłaszcza przez;
Obszary występowania złóż kopalin oraz potrzeby ich eksploatacji
Ochrona wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami…
… podlegających ochronie
Stawka procentowa stanowiąca podstawę ustalania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Zależnie od potrzeb także granice terenów:
Wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
Rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
Wymagających przekształceń lub rekultywacji
Przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych o pow. sprzedaży ponad 400m2
Rekreacyjno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz