Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowanie - strona 1 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000.
Dwa rodzaje instrumentów ochrony środowiska wprowadzono po 1989r.
1. Prognoza skutków wpływu na środowisko przyrodnicze planów zagospodarowania
przestrzennego.
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.
Ustawa z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ustawa rozróżnia:

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w następujących
przypadkach:
1. Planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
2. Planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, jeżeli obowiązek został stwierdzony.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. Nr 210 poz. 1397 z 2010r.)
Przedsięwzięcie – zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu
kopalin, przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno
przedsięwzięcie także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.
Planowanie przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
Wniosek do wydziału środowiska: w przypadku braków – wezwanie do usunięcia braków
(nie usunięcie = wniosek bez rozpoznania) etap ten trwa 21 dni.
Po uzupełnieniu wniosku: uzgodnienie RDOŚ warunków realizacji przedsięwzięcia; udział
społeczeństwa; zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Etap ten trwa 40 dni.
Zawiadomienie końcowe, a następnie decyzja o środowiskowych uwarunkowania. 30 dni.
dni = +- 91(131+n)dni + termin ostateczności.
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
lewa strona diagramu:
1. Dochody własne i wydatki gmin w tym:
 Wpływy z podatku od nieruchomości,
 Dochody związane z obrotem nieruchomości,
 Opłaty, renty planistyczne, odszkodowania gminy.
prawa strona diagramu:
2. Wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy
Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu
miejscowego wynikające z uwzględniania skutków finansowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz