Ocena oddziaływania na środowisko - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oddziaływania na  środowisko - test - strona 1 Ocena oddziaływania na  środowisko - test - strona 2

Fragment notatki:


1 .Scooping dotyczy:planowanych przedsięwzięć  mogących znacząco oddział na środowisko, czyli  przedsięwzięcia I grupy  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, to:Dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym  przedsięwzięciu 3. Postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzania OOŚ wydaje organ właściwy do wydania tej  decyzji po zaciągnięciu opinii:a)Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ)b)Właściwego  organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej   4 Podstawą klasyfikacji przedsięwzięć na gr I i II, jest:b)Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada  2004 r.  5 .Planowanie przedsięwzięcia mogących zawsze znacząco oddział na środ, muszą  oddziaływać:Obligatoryjnie  6 .Ustawa z 3 października 2008 o udostępnianiu info o środ i jego ochronie, udziale społ w ochronie środ  oraz oceny oddział na środ jest dostępna dla?:a)każdego obywatela 7. Ocena oddział  na środ jest konieczna w przypadku?:I grupy   8 .Dwie dyrektywy wchodzące w skład Obszarów Natura 2000 to: Dyrektywa Ptasia,Dyrektywa  Siedliskowa.  8. Co to jest polityka ekologiczna?Świadoma i celowa działalność państwa, która polega na racjonalnym  kształtowaniu środ przyrodniczego poprzez jego właściwe użytkowanie i ochronę w oparciu o prawo  przyrodnicze  9 .Wymień metody służące do selekcji przedsięwzięć wymaganych w OOŚ:Karta informacyjna  przedsięwzięcia, Listy sprawdzające, Kryteria wrażliwości terenu, Kwestionariusze, Wstępne oceny  eksperckiej   10. Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddział na środ obligatoryjnie  muszą:a)przeprowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowisk  uwarunkowaniach,b)zapewnić udział społ  11. Wymień organy ochrony środowiska Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, Starosta ,-Sejmik  województwa, -Marszałek województwa,Wojewoda, Minister właściwy do spraw środowiska   12. Co kryje się pod słowem "screening"?a)selekcjab)dotyczy planowanych przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddział na środ.   13  W skład Natury 2000 wchodzi:SOO i OSO.   14 .Organem uzgadniającym i opiniującym w ramach strategicznych ocen  oddział na  środjest:Państwowa Inspekcja Sanitarna  15. Których przedsięwzięć  dotyczy screening?tylko II grupy   16 .Czego przede wszystkim dotyczy transgraniczna OOŚ?a) oceny skutków realizacji planowanego  przedsięw  a czy wykonania postanowień zawartych w dokumentach strategicznych występujących  poza terytorium Polski  17 .Motywy ochrony środ to:ekonom, naukowe,społ,historyczne,etyczne, stetyczne, kulturowe,  patriotyczne    18. Co to jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia-Dokument zawierający podstawowe informacje 

(…)

… na terenie Unii Europejskiej
mających na celu ochronę cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej oraz jej
składników.
21.Co obejmuje strategia Oceny Oddziaływań na Środowisko?- Uzgodnienia stopnia szczególności
informacji zawartej w programie oddział na środ.Sporządzenia prognozy oddział na środ.Zapewnienia
możliwości udziału społ w postępowaniu.
22.Kto jest podmiotem właściwym…
… strategicznych ocen oddział na środ, w
przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych przez centralne organy administracji rządowej
jest:generalny dyrektor ochrony środ
26. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru na którym konieczne jest
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:powinna być załączona do przeglądu
ekologicznego.
27.Na ile dni jest wystawiony dokument OOŚ do wglądu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz