Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oddziaływania  na środowisko - wykład - strona 1 Ocena oddziaływania  na środowisko - wykład - strona 2 Ocena oddziaływania  na środowisko - wykład - strona 3

Fragment notatki:


W  procesie identyfikacji aspektów  uwzględnia się zagadnienia: emisję zanieczyszczeń do  powietrza, emisje do gruntu, wytwarzanie odpadów, hałas i wibracje, wykorzystanie surowców i  zasobów naturalnych, odprowadzanie ścieków, wprowadzanie odpadów opakowaniowych do środ,  niekontrolowane wprowadzanie do kanalizacji komunalnej lub bezpośrednio do gruntu materiałów  toksycznych(smary, rozpuszczalniki,oleje), wytwarzanie pól elektromagnetycznych. Norma  wymaga tylko identyfikacji tych aspektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środ, które  można nadzorować i na które można mieć wpływ.  System zarządzani środ  polityka  środowiskowa: planowanie, doskonalanie:aspekty środ; wymagania prawne lub inne; cele, zadania,  programy, zarządzanie środ. Wdrażanie i funkcjonowanie: struktura i odpowiedzialność,  kompetencja i szkolenia, komunikacja; dokumentacja; nadzór nad dokumentami; sterowanie  operacyjne. Sprawdzanie działań: nadzór nad zapisem; niezgodność działań; ocena zgodności.  Przegląd.  Pętla Geminga: planuj(zad do wykonania), wykonaj(zapewnij zasoby do wykonywania  zaplanowanych działań), sprawdź(czy realizacja przebiega zgodnie z planem), działaj.  Zasady  SZŚ:  jest integralną częścią całego systemu zarządzania organ., co oznacza powiązanie z  pozostałym systemami zarządzania, np. planowanie strategii operacyjnych.  Koncepcja SZŚ opiera  się na:  ciągłe doskonalenie, zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ooś, zapobieganie  zanieczyszczeniom.  Ciągłe doskonalenie:  podstawową zasadą formalnych SZŚ jest ciągłe  doskonalenie tj systematycznie i powtarzalne działania mające na celu poprawę efektów działań na  rzecz środ.  Zgodność z wymogami   prawnymi:  zobowiązanie do utrzymania zgodności z  wymaganiami prawnymi stanowisk to wyznacznik poziomu odziaływania na środ, jaki jest  akceptowany przez organizację.  Zapobieganie zanieczyszczeniom:  polega na zapobieganiu  powstawaniu przyczyn problemów środowiskowych, a nie na usuwaniu skutków ich powstania  (działania prewencyjne). Zastosowanie procesów, sposobów postępowania, materiałów lub  wyrobów, które umożliwiają eliminację, ograniczenie bądź nadzorowanie  zanieczyszczeń. Może to  być: recykling, oczyszczanie, zmiany w procesach, mechanizmów nadzoru.  Polityka  środowiskowa  określa kierunek wdrażania i doskonalenia SZŚ, umożliwia utrzymanie i  doskonalenie efektów działalności środowiskowej.  Polityka zawiera zobowiązania do:  ciągłego  doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom; spełnienie mających zastosowanie wymogów  pranych.  Zaleca się aby polityka środ charakteryzowała się nast. cechami: odpowiednia do  charakteru, skali oraz wpływów na środ jej działań, wyrobów i usług; musi stanowić normy do 

(…)

…(każdy, bez instalacji) tylko
osoby fizyczne. Zwykle-poza powszechnym ale bez instalacji, szczególne-pozwolenia,podmioty
gospodarcze. Zasada dostępu do info:stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania info do
działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje dostęp
do dokumentów oraz wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej z możliwością
rejestracyjną…
… do jego wykonania gdy
są sygnały że wyst zagrożenie środ. Zasada przezorności; kto podejmuje działalność, która
negatywnie oddziaływuje na środ nie jest jeszcze w pełni poznana jest obowiązany kierując się
przezornością podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Podjęcie działań jest wymagane
zawsze w działaniach ochrony środ, w tym przypadku kiedy negatywnych skutków nie można
wystarczająco dokładnie…

każdego. Proces dotyczy wszystlkich sfer naszej aktywności ponieważ dot rozwoju społ-gosp,
uwzględniając ochronę środ i ochronę podstawowych procesów ekolog. Gł celem jest poszukiwanie
środków i warunków, zabezpiecz, długotrwałego zachowania funkcji systemu ekologicznego
związanego ze środ nat. Geneza: 1968 raport Klubu Rzymskiego-problemy środ jako najważniejsze
by zapobiec kryzysowi świata. 1972…
… Dyr Lasów Państwowych-zmiana lasu na użytki rolne,
gdy są własnością Skarbu Państwa. 4.wójt, burmistrz, prezydent-pozostałe przedsięwzięcia.
Schemat postępowania ooś I gr
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Fakultatywnie scoping dla przedsięwzięć transgenicznych lub obligatoryjny
opinia właściwego
uzgodnienie
inspektora sanit
Regional Dyr OŚ
organ wydaje decyzję środ-wą po przeanalizowaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz