Prawo w ochronie środowiska - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo w ochronie środowiska  - pojęcia - strona 1  Prawo w ochronie środowiska  - pojęcia - strona 2  Prawo w ochronie środowiska  - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Katalog źródeł prawa w konstytucji:  konstytucja-ustawa zasadnicza;umowy międzynarodowe, ustawy-  zaw delegacje,jaki org wydaje rozp i o czym; rozporządzenia-akty wykon, akty prawa miejscowego- samorządy terytorialne. Środowisko wg prawa: „środ” uzyska taki zasięg przedmiotowy jaki prawnie ma być  podany ochronie.  Zdef w ust 27.04.2001 POŚ. środowisko  - rozumie się przez to ogół elementów  przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności  powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat,oraz pozostałe  elem różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elem.  Ust o OP  16.04.2004 środowisko przyrodnicze -  krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i  przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami.  ochronie środowiska -  rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Zrównoważony rozwój- t aki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces  integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi  przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania  możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli  zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.    Jego istota jest powiazanie szybkiego  rozwoju gospodarczego i wzrostu jakosci zycia ludnosci z poprawa stanu srodowiska  przyrodniczego. Zrownowazony rozwoj jest nie tylko koncepcja poglebionej i kompleksowej  ochrony srodowiska, ale przede wszystkim nowoczesna strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego,  zmierzajaca do zapewnienia: trwalosci rozwoju gospodarczego przez zapewnienie dostepu do  zasobow; poprawy jakosci zycia mieszkancow poprzez umozliwienie im egzystencji w czystym i  naturalnym srodowisku; wzrostu ekonomicznego poprzez racjonalizacje zuzycia energii, surowcow i  pracy oraz rozwoj proekologicznych technologii; ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego i  kulturowego, ktore powinnismy przekazac nastepnym pokoleniom w stopniu rownym lub  wzbogaconym.  Przesłanki oś-  biologiczne-ochrona życia i i zdrowia. Społeczne-kształtowanie  poczucia estetyki, dbałości o zasady rekreacyjne, zachowanie dorobku kultury. Ekonomiczne-zasoby 

(…)


rybackich, oddanie do użutku gruntów pokrytych wodami stanow własność Skarbu Państwa jeżeli jest to
konieczne do realizacji zw z energetyką, transportem wodnym, wydobyciem kamieni, wycinaniem
roślinności, infrastruktura.
Akty planistyczne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalany na szczeblu gminy, akt
prawa miejscowego, zaw normy- char normatywny. Podstawowe źródło info na jakie cele…
…, z analizy porealizacyjnej albo z
przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem
zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni,
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji…
….
Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku
- w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem
województwa 2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz