Ochrona środowiska - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska - test - strona 1

Fragment notatki:

1) Właściwym organem w sprawie objęcia programem dostosowawczym jest a) wojewoda 2) Za wykonanie raportu oos na ….. odpowiedzialny jest c) wnioskodawca 3) Stoping to A) określenie zakresu raportu oddziaływanie na środowisko
4) Opłata produktowa wiąże się z c) odzysk recyklingu……… 5) Zasada dyrektywalna To
b) z. zrównoważonego rozwoju 6) Odmowa udostępnienia informacji o środowisku następuje w drodze b) decyzji organu
7) Pozwolenie emisyjne wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż b) 10lat 8) Postępowanie kompensacyjne dotyczy a) emisji pyłów i gazów do powietrza 9) Wysokość opłaty rejestracyjnej (pozwolenie zintegrowane) nie może być wyższa niż
b) 3 tys. euro 10) Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest obowiązany sporządzić
c) program zapobiegania poważnym awariom 11) Kontrola zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest c) raz na rok 12) Org. ochr. środ. właściwymi w sprawach postępowania oos na środowisko dla planów i programów są c) minister właściwy do spraw… i wojewoda 13) Termin składania uwag i wniosków z udziałem społeczeństwa to
b)21 dni 1. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska: - każdego półrocza, 2. Podmiot korzystający ze środowiska ponosi karę podwyższoną - o 500% 4. Administracyjną karę pieniężną wpłaca się - Wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, 6. w przypadku braku pozwolenia ponosi się opłatę - podwyższoną, 8. Pozwolenie na emisję danego rodzaju - sektorowe, 14. Negocjacje dotyczące treści programu dostosowawczego: - nie dłużej niż 2 mies, od dnia pierwszego postępowania negocjacyjnego, 16. Pozwolenia na instalacje: - zintegrowane 17. Jeżeli wniosek o udzielenie inf jest zbyt ogólny lub wykracza poza dokumenty, organ może: - Odmówić ich wydania 18. wniosek o rozpoczęcie postępowania negocjacyjnego przedkłada się: - Wojewodzie 19. Przewodniczącym komisji negocjacyjnej jest osoba wydelegowana przez: - Wojewodę 20. Plan działań krótkoterminowych wydaje: - Wojewoda po zasięgnięciu opinii Starosty 21. Do czego służy plan działań krótkoterminowych: - Do ochrony powietrza 22. Kto jest w składzie komisji negocjacyjnej: - Wojewoda, Marszałek woj., wójt, burmistrz lub prezydent 23 Rekultywacji dokonuje: - Starosta 24. Strefę ochronną wód wyznacza: - Właściciel 25. Organy które są upoważnione w procedurze OOŚ

(…)

… i starosta 38. Decyzje w sprawie dopuszczania środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt wydaje: - powiatowy lekarz weterynarii 42. Państwowy monitoring środowiska to: - system pomiarów ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia przetwarzania i rozpowszechniania inf. o środ. Procedura obligatoryjna- trzeba przeprowadzić; procedura fakultatywna- można przeprowadzić. Screening- proces, dzięki któremu podejmowana jest decyzja, czy OOŚ jest wymagana przy danym projekcie czy nie.
Scoping- proces określenia treści i zakresu informacji na temat środowiska, jaka ma być przedłożona kompetentnemu organowi, zgodnie z procedurą OOŚ. OOŚ - Ocena Oddziaływania na Środowisko

… wszystkie możliwe środki zapobiegawcze. Niemniejsze zadanie wyraża: c) Zasada przezorności
30. Program zapobiegania poważnym awariom prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przekład: a) Komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
31. Prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności…
… i Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 26. Jaka ustawa jest podstawową regulacją wszystkich funduszy: - Ustawa o finansach publicznych 27. Udział społeczeństwa zapewnia - Konwencja z Aarhus 28. Kto opiniuje program ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim - Minister środowiska 29.Dla terenów aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. Programy naprawcze uchwala - Rada Powiatu 30. Procedura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz