Ustawy dotyczące ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawy dotyczące ochrony środowiska - strona 1 Ustawy dotyczące ochrony środowiska - strona 2 Ustawy dotyczące ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona środowiska Prowadzący: dr Maria Richert
Tezy wykładu:
Środowisko naturalne jako przedmiot ochrony prawnej. Ogólne zasady ochrony środowiska w Polsce.
Podstawowe obowiązki jednostek gospodarczych i ich odpowiedzialność prawna.
Organizacja i zakres działania organów ochrony środowiska w Polsce.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Reglamentacja korzystania ze środowiska: pozwolenie zintegrowane
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
pozwolenie wodnoprawne i pochodne (PW)
koncesje na prowadzenie prac geologicznych i wydobywania kopalin
Systemy zarządzania środowiskowego (System ISO 14001, Rozporządzenie EMAS, Zasada Czystej Produkcji, Odpowiedzialność i troska) Do najważniejszych zjawisk składających się na współczesny kryzys ekologiczny zalicza się: globalne ocieplenie,
niszczenie ozonu,
wycinanie lasów tropikalnych,
niszczenie lasów przez emisje przemysłowe,
kwaśne deszcze,
zanik różnorodności gatunkowej i genetycznej,
awarie urządzeń jądrowych,
produkcję i składowanie odpadów radioaktywnych,
erozję i pustynnienie gleb,
wzrost zasolenia gleb,
zanieczyszczanie mórz i oceanów ropą,
eutrofizacja wód słodkich,
rozprzestrzenianie pasożytów.
Zrównoważony Rozwój
„(…) to taki rozwój społeczno gospodarczy,
w którym w celu równoważenia szans dostępu
do środowiska poszczególnych społeczeństw
lub ich obywateli - zarówno współczesnego jak
i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych.”
Ekorozwój (wg Harlem Gro Brundtland) prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnych generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawo do swego rozwoju. 1983 r. - została powołana Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju przy ONZ, komisja ta pod przewodnictwem p. Brundtland opracowała raport pt. ,,Nasza wspólna przyszłość”(1987), który stanowi punkt zwrotny w międzynarodowym zarządzaniem środowiskowym;
Gro Harlem Brundtland - norweski polityk, 1980 r. przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie, od 1981 r. przewodnicząca Norw. Partii Pracy, premier Norwegii w latach 1981,1986-89, 1990.

(…)

…) i jest dozwolone każdemu z mocy prawa. Powszechne korzystanie z wód dotyczy również wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej. Rada powiatu może, w drodze uchwały, zaliczyć do tej grupy także inne wody powierzchniowe w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb społecznych, ustalając jednocześnie dopuszczalny zakres tego korzystania.
Powszechne korzystanie z wód służy…
… z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej oraz z wód morza terytorialnego, po uzyskaniu zgody właściciela wody w miejscach wyznaczonych przez radę gminy w drodze uchwały,
- wprowadzanie ścieków.
Zwykłe korzystaniem ze środowiska
Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest to takie korzystanie, które:
wykracza poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku…
…, z późniejszymi zmianami),
Podstawowe akty prawne regulujące ochronę środowiska: Ustawa z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 228, poz. 1947), Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami - wyciąg),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207…
…, w szczególności dotyczący obszarów podlegających ochronie , zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakim te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas przygotowania dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz