Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie - strona 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tekst i rysunek planu.
Rysunek planu – załącznik do Uchwały Rady Gminy (Miasta) w skali 1:1000 (lub 1:2000).
Na rysunku planu przedstawione są liniami rozgraniczającymi: przeznaczenie terenów na
różne cele oraz tzw. strefy polityki przestrzennej.
Strefy polityki przestrzennej stanowią ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i są przenoszone z tego studium do miejscowego planu.
II rodzaje przeznaczenia:

Przeznaczenie podstawowe powinno przeważać na obszarze wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi.

Przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające) – inne rodzaje przeznaczenia niż
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
W granicach stref polityki przestrzennej ustalone są warunki zagospodarowania terenów
położonych w danej strefie.
Warunki te wynikają z:

Ochrony środowiska i przyrody,

Ochrony krajobrazu i dóbr kultury,

Ochrony i kształtowania widoku na najbardziej wartościowe fragmenty miasta,

Zasad kształtowania struktury przestrzennej miasta i intensywności zabudowy.
Skutki prawne ustalenia lub zmiany planu miejscowego:
1. Jeżeli w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu przestrzennego
wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zamierza tą
nieruchomość wprowadzić do obrotu (sprzedać) – w okresie 5 lat od dnia uchwalanie
planu musi on uiścić tzw. opłatę planistyczną. Jest ona określona w stosunku do
wzrostu wartości nieruchomości i wynosi maksymalnie 30% wzrostu wartości
Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości działek ustala się
stawkę do naliczania opłat (renta planistyczna) związanych ze zmianą planu
miejscowego w wysokości:
30% dla UC, PP, PS, PPN
20% dla MN, MM
1% dla pozostałych
2. Jeżeli w związku z ustaleniem miejscowego planu lub jego zmianą korzystanie z
nieruchomości lub jej części stało się istotnie ograniczone lub niemożliwe, gmina
musi właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wypłacić: odszkodowanie lub
wykupić tą nieruchomość lub zamienić na inną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz