Urbanistyka i planowanie przestrzenne - strona 2

note /search

Polityka przestrzenna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

Polityka przestrzenna – określa ją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Przez politykę przestrzenną rozumie się skoordynowane działania osób lub instytucji posiadających stosunek władczy wobec przedmiotu do któ...

Poziom rozwoju społeczno gospodarczego gmin- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 525

% UR w powierzchni ogólnej Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa /pkt/ max min śr. arytmetyczna (Ẋ) odch. Standardowe (ϭ) wsp. zmienności (v) Średnia wielkość gospodarstwa /ha UR/ Alweria Biskupice Czernichów Dobczyce Drwinia Gdów Gołcza Igołomnia-Waw. Iwanowice Jerzmanowice...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 812

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE Wykonali: 1 I UWARUNKOWANIA ROZWOJU-ROZPOZNANIE ZASOBÓW FUNKCJONOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY BISKUPICE 1. POŁOŻENIE GMINY-ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY BI...

Redukcja przestrzeni wielocechowej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1596

Redukcja przestrzeni wielocechowej –grupowanie jednostek Celem redukcji przestrzeni wielocechowej jest ujęcie w formie jednego wskaźnika kilku przyjętych wcześniej cech diagnostycznych  1 etapem w redukcji jest tzw. standaryzacja cech – polega na sprowadzeniu zmiennych do wspólnego mianownika ...

Regionalizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1246

Regionalistyka:  Przestrzeń i jej typy, struktura przestrzenna.  Regionalistyka, definicje.  Kryteria delimitacji regionów.  Rozwój regionalny.  Zasady i wady regionalizacji. Przestrzeń życiowa – to część powierzchni Ziemi łącznie z...

Standardy planistyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1435

Standardy planistyczne – to pewne normy, parametry, zasady, postępowania. W planowaniu to instrumenty materializujące ustalenia w planach miejscowych. Podział standardów: 1.standardy wykorzystania w przestrzeni: -wskaźnik powierzchni terenów zainwestowanych, pozwalający na oszacowani wielkości ...

Standaryzacja- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

Standaryzacja (def.) – to system podstaw normatywnych, regulujących porządkowanie środowiska zurbanizowanego na potrzeby lokalizacji elementów osadnictwa. Inni autorzy stwierdzają, że standardy to także wskaźniki zaliczane do grupy wskaźników społecznych (social indicators), które służą jako pod...

Wydzielenie typów gmin powiatu krakowskiego - projekt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 903

Wydzielenie typów gmin powiatu krakowskiego ze względu na warunki rozwoju rolnictwa. Ćwiczenia z planowania przestrzennego. Kraków 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel opracowania 1.3. Obszar opracowania, m...