Standardy planistyczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy planistyczne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Standardy planistyczne – to pewne normy, parametry, zasady, postępowania. W planowaniu
to instrumenty materializujące ustalenia w planach miejscowych.
Podział standardów:
1.standardy wykorzystania w przestrzeni:
-wskaźnik powierzchni terenów zainwestowanych, pozwalający na oszacowani wielkości
nowych terenów dla zainwestowania;
-decyzji o pozwoleniu na budowę ( w okresie co najmniej 5 lat, które umożliwią oszacowanie
wielkości terenów budowlanych)
-analizę obrotu gruntami, pozwalającą na oszacowanie dynamiki zmian na rynku
nieruchomości( wielkości terenów objętych transakcjami i ich struktury)
- analiza danych z izb skarbowych o wielkości wydatków na inwestycje pod kątem dynamiki
wydatków i struktury rodzajowej wydatków)
Dodatkową weryfikację oszacowanych potrzeb terenowych jest porównanie tej, którą my
proponujemy z podobnymi w innych gminach( wskaźnik m2 dla 1 mieszkańca- w Polsce :120180).
2. Standardy zagospodarowania przestrzennego:
-inwestycji zabudowy= iloraz sumy pow. naziemnych kondygnacji bud/pow. działki bud.
- st. gęstości- ustalane najczęściej dla obszarów z pkt. widz. walorów przyrodniczych i
kulturowych np. gęstość zabudowy na obszarach terenów rolnych wyrażona ilością
gospodarstw na 100 ha UR.
3. Standardy funkcjonalne- określają poziom życia na terenie na którym sporządzamy planwyrównanie dysproporcji dotyczących jakości życia np. ilość miejsc parkingowych
przypisanych w zależności od rodzaju użytkowania terenu na 1 mieszkańca, na 1
zatrudnionego, 1 miejsce w obiektach widowiskowych; maksymalna odległość do SP w
przypadku niezorganizowanego dowozu do szkół
4. Standardy specjalne- określają relacje miedzy terenami o różnym przeznaczeniu, regulujące
zagospodarowanie tzw. stref buforowych np. zagospodarowanie terenów wokół zakładów
przemysłowych, ciągów komunikacyjnych, dróg.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz