Bioróżnorodność-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioróżnorodność-opracowanie - strona 1 Bioróżnorodność-opracowanie - strona 2 Bioróżnorodność-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BIORÓŻNORODNOŚĆ
1. Co to jest bioróżnorodność?
Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna to sposób uzewnętrzniania się informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmów, inaczej to rozmaitość form i struktur żywej materii: organizmów i ich zespołów.
2. Wymień poziomy bioróżnorodności.
Wyróżniamy trzy poziomy różnorodności biologicznej: genetyczna, gatunkowa, ekosystemów.
3. Wyjaśnij różnicę między zmiennością genetyczną i modyfikacyjną.
Osobniki tego samego gatunku różnią się między sobą
4. Wyjaśnij pojęcia: Triplet - Gen- Allel - Gen polimorficzny - Genotyp - Fenotyp - Pula genowa - 5. Wyjaśnij różnicę między organizmem haplo-, dipol- i poliploidalnym.
6. Wyjaśnij różnicę między genotypem a fenotypem.
7. Wymień przyczyny powstawania zmienności genetycznej? Która z nich zachodzi częściej?
39. Wymień rodzaje specjacji.
W zależności od przyczyn wyodrębniania się nowego gatunku wyróżnia się specjację alopatyczną, parapatryczną i sympatryczną.
40. Na dowolnym przykładzie wyjaśnij mechanizm specjacji alopatycznej.
W Jeziorze Wiktorii żyje prawie 170 gatunków ryb pielęgnicowatych z rodzaju gębacz Haplochromis. Specjacja zaszła na skutek izolacji małych grup osobników (efekt założyciela) spowodowanych przez zmiany poziomu wody w jeziorze, które nie zawsze było jednym zbiornikiem.
41. Na dowolnym przykładzie wyjaśnij mechanizm specjacji parapatrycznej.
Np. współczesny areał występowania mewy srebrzystej Larus argentatus tworzy pierścień wokół Arktyki. Na Zachód od Wielkiej Brytanii aż po Amerykę Północną osobniki tego gatunku stopniowo się zmieniają , ciągle jednak są rozpoznawane jako mewa srebrzysta. Dalej na zachód , już na obszarze Syberii mewa srebrzysta zaczyna stopniowo przypominać mewę żółtonogą Larus fuscuc. W Europie gdzie zamyka się pierścień zasięgu występują już dwa dobrze wyodrębnione gatunki - mewa srebrzysta i żółtoroga.
42. Na dowolnym przykładzie wyjaśnij mechanizm specjacji sympatrycznej.
Gąsienice namiotnika jabłoniowego żerują na jabłoniach i na głogu. Samice, które jako gąsienice żerowały na jabłoni preferują kojarzenie się z samcami, które żerowały na tym samym gatunku rośliny żywicielskiej. Także jaja składają one na jabłoniach. Podobne preferencje wykazują osobniki żerujące na głogu. Osobniki rozmnażające się i żerujące na jabłoni są częściowo izolowane od osobników rozmnażających się i żerujących na głogu.


(…)

… wytworzyć 10 ton biomasy dostępnej dla roślinożernych gąsienic ! Średnio bowiem w każdym kolejnym ogniwie łańcucha pokarmowego ilość dostępnej energii zmniejsza się diesięciokrotnie. Z przyczyn energetycznych łańcuchy pokarmowe nie mogą więc być dowolnie długie, lecz dostosowane do wielkości produkcji pierwotnej danego ekosystemu.
79. Czy energia przepływa przez ekosystem, czy też w nim krąży? Dlaczego?
80…
… alopatyczną i parapatryczną.
44. Na dowolnych przykładach wyjaśnij różnicę między specjacją parapatryczną i sympatryczną.
45. Na dowolnych przykładach wyjaśnij różnicę między specjacją alopatyczną i sympatryczną.
46. Porównaj różnorodność gatunkową Puszczy Białowieskiej i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Która z nich ma większą wartość przyrodniczą? Dlaczego?
Liczba gatunków roślin występujących w Ogrodzie Botanicznym UW jest bez porównania większa niż w Puszczy Białowieskiej, nie są to jednak na ogół gatunki rodzime. Dlatego też bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej ma dla przyrodników większą wartość.
47.Jakie gatunki bierze się pod uwagę przy ocenie różnorodności gatunkowej?
Bierze się tu pod uwagę podobnie jak przy innych sposobach pomiaru różnorodności gatunkowej jedynie gatunki…
… biocenoz oddalonych od siebie pod względem geograficznym. Miarą jest tu zastępowanie się gatunków w niszach ekologicznych .
51. wyjaśnij różnicę między różnorodnością gatunkową alfa i beta.
52. wyjaśnij różnicę między różnorodnością gatunkową alfa i gamma.
53. wyjaśnij różnicę między różnorodnością gatunkową beta i gamma.
54. Ile gatunków opisano dotychczas? Na ile szacowano ich liczbę w latach 60 , 80…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz