Skrypt z ekologii z zagadnieniami egzaminacyjnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z ekologii z zagadnieniami egzaminacyjnymi - strona 1 Skrypt z ekologii z zagadnieniami egzaminacyjnymi - strona 2 Skrypt z ekologii z zagadnieniami egzaminacyjnymi - strona 3

Fragment notatki:

Podaj definicje ekologii : nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody , zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy orga nizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla istnienia biosfery i człowieka Wymień 4 dyscypliny nauki ściśle powiązane z ekologią : Co jest przedmiotem badań autekologii : Przedmiotem badań autekologii jest wzajemne oddziaływanie środowiska abiotycznego na organizmy
Pojęcia Biocenoza, Ekosystem, Biosfera, Populacja Populacja — zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa . Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość. Biocenoza ( gr. bios życie i koinos wspólny) - naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska ( biotopu ), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem .Biocenozy można podzielić na naturalne ( sawanna , las , jezioro ) i sztuczne ( park , ogród ).Biocenozę tworzą: fitocenoza,(org. roślinne)zoocenoza,(organizmy zwierzęce)drobnoustroje Ekosystem : funkcjonalna całość w której zachodzi wymiana materii miendzy biocenozą a biotopem. Stanowi najwiekszą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykładem ekosystemu jest np. łąka, dzungla.Eko ma zazwyczaj 4 poziomową strukturę pokarmową : środ. Abiotyczne-materia nieozywiona w środowisku,producenci- organizmy samożywne użytkują wyłącznie abiotyczną część ekosystemu, konsumenci organizmy cudzożywne (głownie zwierzęta) i reducenci- destruenci czyli bakterie grzyby powodujące rozkład meterii organicznej Podstawowy podział ekosystemów : Lądowe, wodne,sztuczne,naturalne biocenoza - czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami, biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne). 5) Podaj dwa podstawowe działy ekologii i podaj czym się zajmują autekologię czyli ekologię organizmów, zajmującą się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska abiotycznego na organizmy synekologię czyli ekologię ekosystemów, zajmującą się badaniem grup organizmów (jako całości) w biocenozach oraz zależności między zbiorowiskami organizmów a ich siedliskiem. 6) Struktura troficzna i jej dwa składniki : Organizmy nale żą ce do ró ż nych poziomów troficznych ustawione w takiej kolejno

(…)

…), pasożyty, saprobionty i symbionty.
8) podaj 5 zasad doboru naturalnego :
9) Rodzaje specjacji: Filetyczna - z gatunku A powstaje gatunek B Właściwa - prowadzi do wzrostu liczby gatunków. Z gat. A powstaje gat. A, B ..... Rodzaje specjacji właściwej: Skokowa (nagła) - nagłe wyodrębnienie się nowego gatunku w skutek dużej zmiany mutacyjnej np. poliploidyzacje (zwielokrotnienie) Stopniowa (ciągła) - gatunek powstaje powoli, drobne zmiany ewolucyjne w częstościach genu kumulują się z pokolenia na pokolenie doprowadzając stopniowo do powstawania osobników które nie mogą się krzyżować z osobnikami macierzystymi a więc należy uznać je za nowy gatunek. 10) siedlisko : zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów…
… się przystosowania niektórych gatunków zwierząt do przetrwania
niekorzystnych warunków termicznych?
29. Wymień cztery grupy ekologiczne organizmów wyróżnione ze względu na wymagania
wilgotnościowe i podaj po jednym przykładzie organizmu.
30. Skąd pochodzi większość wody w atmosferze?
31. Czy fotosynteza u roślin cieniolubnych zachodzi szybciej czy wolniej?
32. Jakie przystosowania wykształciły krasnorosty w celu…
…. Na czym polega protokooperacja?
55. Mutualizm czy komensalizm jest formą interakcji gatunkowej przynoszącej korzyści
obu organizmom?
56. Co rozumiemy przez określenia „nisza ekologiczna”?
57. Jakie gatunki mają wąskie nisze ekologiczne?
58. Jakie są dwie podstawowe składowe każdej biocenozy?
59. Z czego składa się ekosystem?
60. Co nazywamy zespołem ekologicznym?
61. Czy biom jest jednostką wyższą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz