Bezpieczeństwo Państwa

note /search

Obronność państwa - system obronności państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 5096

Obronność państwa - system obronności państwa, podsystemy: kierowania, militarny (Siły Zbrojne), niemilitarny. System obronności państwa w ramach systemu bezpieczeństwa : - podsystem kierowania - podsystem bezpieczeństwa wewnętrznego - podsystem bezpieczeństwa zewnętrznego - system obronności ...

Prywatyzacja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3080

Prywatyzacja bezpieczeństwa - przesłanki prywatyzacji; komercyjny system ochrony osób i mienia, podstawowe pojęcia. Bezpieczeństwo jest dobrem publicznym (wartością), ma charakter zadań publicznych. Coraz większą rolę w realizacji zadań publicznych odgrywają organizacje pozarządowe i podmioty pry...

System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3416

System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania, struktura, podmioty. System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - ogół instytucji mających określoną strukturę, stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Ma on charakter wieloelementowy, w jego skład wchodzą podmioty o odmiennym s...

Zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 4809

Zarządzanie kryzysowe - idea i charakter zarządzania kryzysowego, struktura zarządzania kryzysowego. 26 IV 2007 r. - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Instytucje reagowania kryzysowego - są to podmioty, odpowiedzialne przed społecze...

Powstanie Śląskie

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3024

W prezentacji znajdziecie omówione takie kwestie, jak: przyczyny wybuchu Postania Śląskiego, zasięg Powstania Śląskiego, hymn powstańczy, przebieg, przyczyny upadku; II Powstanie Śląskie - cele, znaczenie, plebiscyt na Śląsku, kształtowanie ...

Bezpieczeństwo stanowisk pracy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Formy zatrudniania Umowa o pracę Umowy cywilno-prawne Na czas nieokreślony  Elastyczne formy zatrudnienia Umowa o dzieło Umowa zlecenie Umowy ustne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  (Dz.U. Nr 24 poz. 141 z 1974 z poź. zm.) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.  o zatrudnianiu pracowników tymc...

Higiena pracy - ogólne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)    Na podstawie art. 237 15 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, ...

Ochrona środowiska - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Wybrane Akty prawne związane z ochroną środowiska i inne:  USTAWY:  -  ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63.  638),   -  ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. 627),   -  -  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz....

Wykład - ustawa o pomocy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 602

brzmienie od 2010-08-01 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728) tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362) 2010-08-01 2010-05-29 2010-05-01 2010-03-31 2010-03-...

Wykład - Polityka społeczna i socjalna w zakresie bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

POLITYKA SPOŁECZNA I SOCJALNA W ZAKRESIE BEZPIECEŃSTWA NADRZĘDNY CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA- UTRZYMANIE ZDOLNOIŚCI DO REAGOWANIA - ODPOWIEDNIEGO DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECEŃSTWA POWSZECHNEGO, ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ PORZĄDKU PRAWNEGO, ...