Wykład - Polityka społeczna i socjalna w zakresie bezpieczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polityka społeczna i socjalna w zakresie bezpieczeństwa - strona 1 Wykład - Polityka społeczna i socjalna w zakresie bezpieczeństwa - strona 2 Wykład - Polityka społeczna i socjalna w zakresie bezpieczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA SPOŁECZNA I SOCJALNA W ZAKRESIE BEZPIECEŃSTWA
NADRZĘDNY CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA- UTRZYMANIE ZDOLNOIŚCI DO REAGOWANIA - ODPOWIEDNIEGO DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECEŃSTWA POWSZECHNEGO, ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ PORZĄDKU PRAWNEGO, ŻYCIA I ZDROWIA OBYWATELI ORAZ MAJĄTKU NARODOWEGO PRZED BEZPRAWNYMI DZIAŁANIAMI ORAZ SKUTKAMI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF NATURALNYCH I AWARII TECHNICZNYCH.
Funkcje Państwa:
wewnętrzna
gospodarczo organizatorska
socjalna
kulturalno-wychowawcza
zewnętrzna
Polityka Społeczna:
oznacza politykę rządów dotyczącą działania mającego bezpośrednio wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub dochodu
jako nauka teoretyczna zajmuje się formułowaniem i weryfikowaniem twierdzeń dotyczących związków między celową działalnością grup społecznych oraz ciał publicznych a zmianami struktury społecznej
jako nauka praktyczna docieka jak w oparciu o te twierdzenia uzyskać zamierzone zmiany społeczne zgodne z dobrem człowieka.
W 2000 roku odbył się szczyt Lizboński, gdzie określono cele polityki społecznej dla Unii Europejskiej.
Istota:
wzrost znaczenia samorządów lokalnych i sektora obywatelskiego
dowartościowanie wolontariatu
wzrost roli edukacji
wzrost roli rodziny i więzi społecznych
Modele polityki społecznej
model liberalny- potrzeby społeczne realizowane są w ramach rynku prywatnego i w rodzinie, polityka społeczna to działania selektywne, świadczenia są z reguły selektywne
model redystrybucyjny- odpowiedzialność za niebezpieczeństwo socjalne jednostki ponosi społeczeństwo, polityka społeczna dokonuje redystrybucji dochodów, świadczenia z reguły powszechne
model motywacyjny- programy socjalne nie powinny zakłócać procesów gospodarki rynkowej, polityka społeczna wykorzystuje m.in. lokalny potencjał społeczny, świadczenia z reguły zależą od statusu jednostki na rynku pracy
Cele polityki społecznej
wyrównywanie warunków życia i pracy obywateli
równy dostęp do korzystania z praw obywatelskich
walka z nierównościami społecznymi
kształtowanie stosunków społecznych
Obszary polityki społecznej
ubóstwo
bezrobocie
problemy rodzinne
bezdomność
niepełnosprawność
uzależnienia patologiczne itp.
Polityka socjalna a społeczna
----------------------
Polityka socjalna
Poliytyka społeczna
Przedmiot
Materialne warunki bytu, dochody pieniężne, poziomu życia, komsumpcja towarów i usług


(…)

… i wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych (dzieci nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzie z problemami psychospołecznymi etc)
Zabezpieczenie społeczne: Ubezpieczenie społeczne, Świadczenia zaopatrzeniowe, Świadczenia opiekuńcze
Cechy usług społecznych
zaspokojenie potrzeb poprzez dobra materialne
zapewnienie stabilnego funkcjonowania zbiorowości społecznych
źródło: instytucje publiczne i prywatne (organizacje pozarządowe)
mogą być bez ekwiwalentne, odpłatne lub nieodpłatne.
Literatura: Ustawa o pomocy społecznej
Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastpczych,
Świadczenie niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie, pomoc rzeczowa itp.
Główne problemy polityki…
… z dnia 08.03.1990r. Art 7 ust 1
Ustawa z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Art 4.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 art 3.
Podział władzy
Administracja publiczna: Samorządowa i Rządowa
Zarządzanie a koordynacja:
Zarządzanie: planowanie, organizowanie, angażowanie, kierowanie, kontrolowanie
(Kraj, Województwo, Powiat, Gmina)
Koordynacja: Poziom krajowy…
… bezpieczeństwa:
Ustawy określające ustrój państwa podział władzy, uprawnienia i zadania
Ustawy ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom( ustawy kompetencyjne dotyczące organów władzy i administracji w zakresie bezpieczeństwa, Akty prawne regulujące problematykę przeciwdziałania poszczególnym rodzajom zagrożeń, ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa)
Akty wykonawcze obejmujące wytyczne, dyrektywy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz