Rola pracowników socjalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola pracowników socjalnych - strona 1 Rola pracowników socjalnych - strona 2 Rola pracowników socjalnych - strona 3

Fragment notatki:


„Pracownikiem socjalnym może być osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tzn. ukończyła szkołę pracowników socjalnych lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub inne pokrewne (…) pracownikiem socjalnym może być również osoba z wyższym wykształceniem o kierunku niewymienionym, powyżej, jeśli ukończyła specjalizację z zakresu pomocy społecznej.”
Istota zawodu pracownika socjalnego zawiera się w tym, że praca socjalna, jaką pracownik wykonuje, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, odnosi się do społecznego funkcjonowania jednostki, grupy i środowiska społecznego. Możemy powiedzieć, że pracownik socjalny koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na funkcjonowaniu społecznym, które jawi się, jako nadrzędny cel pracy socjalnej. Takie rozumienie celu zakłada, iż działania pracownika socjalnego powinny się opierać na trzech podstawowych kanonach: wiedzy, umiejętnościach i wartościach. Z nich wywodzą się odpowiednie postawy w stosunku do ludzi, oraz metody rozumienia i rozwiązywania ich problemów. Ustawa społeczna z 1990 roku definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa mającą na celu „ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia” (art. 1.1) [Wódz 1998, s. 53] . Z kolei art.8 wspomnianej Ustawy mówi o zadaniach pomocy społecznej, zaś wśród wymienionych zadań pracę socjalna definiuje jako działalność zawodowa. Praca socjalna jest zatem traktowana jako profesjonalne działanie o charakterze prospołecznym, czyli takim, które zorganizowane jest w ten sposób, by „podtrzymać, chronić lub rozwijać interesy innych osób, grup, społeczności, instytucji […] interes innych obiektów społecznych”[ Reykowski 1986,s.27]. Charakterystyka pracownika socjalnego, jego kompetencji i zadań zawodowych znajduje odzwierciedlenie w definicji J. Mikulskiego, według której: „Pracownik socjalny jest specjalistą zajmującym się zawodowo zaspokajaniem potrzeb socjalnych za pomocą metod pracy socjalnej” definicja ta zawiera cztery podstawowe elementy:
-Pracownik socjalny jest specjalistą od spraw ludzkich.
-Pracownik socjalny wykonuje czynności zawodowe, które polegają na rozwiązywaniu problemów socjalnych lub realizacji troski o człowieka.
-Pracownik socjalny pracuje w dziedzinie zaspokajania potrzeb jednostek, małych grup i społeczności.
-Pracownik socjalny wykonuje swoje czynności za pomocą następujących metod pracy socjalnej: metody prowadzenia indywidualnego przypadku; metody pracy z grupą; metody organizowania środowiska.[ibid., s.13-16]


(…)

… do czynienia z sytuacją, iż ponad 60% społeczeństwa żyje na granicy minimum socjalnego, to zgodnie z określonymi przelicznikami proporcji liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby osób potrzebujących pomocy - armia tego typu służb musi być ogromna. Przy czym nie mogą to być osoby z tzw. ulicy, tudzież każdy, kto nie sprawdził się w innych zawodach. Standardy przygotowania zawodowego kandydatów…
…, postawy empatycznej, a przede wszystkim fachowości zależy czy praca socjalna będzie miała jakiś sens i czy osiągnie pozytywne efekty. Konsekwencją tych wymagań stawianych pracownikom socjalnym jest konieczność podejmowania przez nich różnorodnych ról zawodowych. Można powiedzieć, że pracownik socjalny, wykorzystując dorobek wielu dyscyplin naukowych, (przede wszystkim pedagogiki społecznej, psychologii, socjologii, nauk o kulturze prawa, medycyny, polityki społecznej), posługuje się nimi w sposób zorganizowany i nowy - zgodnie z regułami warsztatu i zasadami etycznymi swojej profesji - dla realizacji celów pracy socjalnej.
Stale poszerzający się i komplikujący zakres wyzwań, które stają przed pracownikami socjalnymi, wymaga od nich podejmowania i wypełniania coraz trudniejszych czynności. Różnorodne…
… z posiadanej przez nich wiedzy, doświadczenia zawodowo - życiowego, problemu i sytuacji, z którymi się zetknęli, osoby oraz zachowania się podopiecznego, warunków, okoliczności oraz środowiska społeczno - kulturowego, w których on funkcjonuje; jak i - a może przede wszystkim - wydaje się, iż charakter udzielanej pomocy w dużym stopniu zależy od osobowości społecznej samego pracownika socjalnego. Pomoc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz