Higiena pracy - ogólne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena pracy -  ogólne - omówienie - strona 1 Higiena pracy -  ogólne - omówienie - strona 2 Higiena pracy -  ogólne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)    Na podstawie art. 237 15 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:    Dział I   Przepisy wstępne   § 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w  zakładach pracy, w szczególności dotyczące:  1)  obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy;  2) procesów pracy;  3) pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.  2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą  środków transportu kolejowego, lotniczego, morskiego i  wodnego śródlądowego.  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:  1) "osłonie" - rozumie się przez to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do  ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części,  mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego;  2)   W   "pomieszczeniach higienicznosanitarnych" - rozumie się przez to szatnie, umywalnie,  pomieszczenia z natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do  wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania,  suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;  3) "pomieszczeniu pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt  pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt  pracowników pomieszczeń, w których:  a)  łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy  niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na  krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem  czystości i porządku,  b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków  przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i  zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,  c)  jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich  pracowników zajmujących się obsługą;    4) "pomieszczeniu stałej pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny  czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny;  5)  "pomieszczeniu czasowej pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny  czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin;  6) "przepisach techniczno-budowlanych" - rozumie się przez to przepisy ustawy - Prawo  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz