Ochrona środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska - omówienie - strona 1 Ochrona środowiska - omówienie - strona 2 Ochrona środowiska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wybrane Akty prawne związane z ochroną środowiska i inne:  USTAWY:  -  ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63.  638),   -  ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. 627),   -  -  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115. 1229),  -  -  ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.  639),   -  -  ustawa z dnia 16 paĽdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079).   -  -  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62. 628),   -  -  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),    -  -  ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11.  84),    -  -  zmiana ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych  kraju (Dz.U.03.113.1068),    ROZPORZĄDZENIA:    -  Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.                                      USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo  ochrony środowiska   (Dz. U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r., poz. 627 - tekst pierwotny  Dz. U. Nr 115 z 11 października 2001 r., poz. 1229 - zmiany obowiązują od 1 stycznia 2002 r.  )   PRZEPISY OGÓLNE  DZIAŁ I   ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTAWY  Art. 1.  Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,  z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:   1) zasady ustalania:   a) warunków ochrony zasobów środowiska,   b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,   c) kosztów korzystania ze środowiska,   2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,   3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,   4) obowiązki organów administracji,   5) odpowiedzialność i sankcje.   Art. 2.  1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem tytułu I działu IV rozdziału 1 i 2, nie stosuje się do  spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.   2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:   1) obowiązku posiadania pozwolenia,   2) ponoszenia opłat,   w razie prowadzenia działań ratowniczych.   3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie  informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz  z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580).   4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji  właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz