Decyzja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów-opracowanie - strona 1 Decyzja dotycząca zamknięcia składowiska odpadów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DECYZJA WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA ZAMKNIECIE SKŁADOWISKA ODPADÓW
Podstawa prawna: art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego organu.
Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje, na wniosek zarządzaj ącego składowiskiem odpadów, w drodze decyzji:
marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);
starosta - dla pozostałych przedsięwzięć
po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów, nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Przedmiotowy wniosek, powinien zawierać:
określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów;
harmonogram działań związanych z rekultywacj ą składowiska odpadów.
Do wniosku należy dołączyć:
wypis z KRS,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto:
DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA INSTRUKCJE EKSPLOATACJI SKAŁDOWISKA ODPADÓW
Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów może być wydane zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska odpadów oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zatwierdza, w drodze decyzji:
marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
starosta - dla pozostałych przedsięwzięć.
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów powinien zawierać:
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzaj ącego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty oraz adres składowiska odpadów;
określenie typu składowiska odpadów;
określenie, czy na tym składowisku, jeżeli nie jest to składowisko odpadów niebezpiecznych, zostały wydzielone części, na których maj ą być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz