Odpady i ich rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady i ich rodzaje - strona 1 Odpady i ich rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

Odpady i ich rodzaje Odpadami - są wszystkie substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, których posiadacz: Pozbywa się, Zamierza się pozbyć, Jest zobowiązany się pozbyć. Odpadami są również substancje i przedmioty, które nie spełniają wymagań technicznych, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska lub dla zdrowia (życia) ludzi (art.4 ust. 1a U.Odp.). Obowiązek pozbywania się określonych substancji (przedmiotów) może wynikać tylko z przepisu ustawy . Niekiedy ustawa z definicji określa pewne rzeczy jako odpady. Np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową) Masy ziemno-skalne - są z zasady odpadami : Nie traktuje się jak odpadów tych mas ziemno-skalnych dla których określono „warunki i sposób ich zagospodarowania” w: Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych Nigdy nie są odpadami masy ziemne pochodzące z pogłębiania wód morskich w związku z utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, zbiorników wodnych, rzek, stawów, cieków naturalnych, kanałów i rowów, w związku z utrzymaniem i regulacją wód. Nie są odpadami masy ziemne związane z wydobywaniem kopalin o ile określono warunki ich zagospodarowania w koncesji lub planie zagospodarowania terenu górniczego. Ustawy o odpadach nie stosuje się do: Odpadów promieniotwórczych w rozumieniu prawa atomowego, Gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, Ścieków w rozumieniu prawa ochrony środowiska, Odchodów zwierzęcych, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystywania, Czynników chłodniczych przeznaczonych do regeneracji. W rezultacie przedstawiona wyżej koncepcja odpadu może być trudna do zastosowania w praktyce. Najmniej wątpliwości budzi sytuacja, w której norma prawna przesądza o zaliczeniu określonej substancji (przedmiotu) do kategorii odpadów, co jednak jest rzadkością. Poza tym wspomniany wyżej wykaz w załączniku 1 do ustawy przyjął niedookreślone kryterium „przydatności”, co powoduje że postępowania z odpadami funkcjonują tylko w ograniczonym zakresie. Klasyfikacja odpadów: Odpady niebezpieczne - wymienione w załączniku nr 2 + zawierają co najmniej jeden składnik z załącznika nr 3 lub cechę z załącznika nr 4 Komunalne - powstające w gospodarstwach domowych oraz o ile nie zawierają odpadów niebezpiecznych te pochodzące od innych wytwórców a podobne do domowych

(…)

… oraz o ile nie zawierają odpadów niebezpiecznych te pochodzące od innych wytwórców a podobne do domowych
Medyczne - powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub badań medycznych
Weterynaryjne - powstałe w związku z leczeniem zwierząt zdrowotnych lub badań weterynaryjnych
Obojętne - nie ulegające przemianom fizycznym ani chemicznym w tym biodegradacji
Ulegające biodegradacji - ulegają rozkładowi przy udziale…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz