Odpady- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady- opracowanie - strona 1 Odpady- opracowanie - strona 2 Odpady- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Utylizacja
Składowanie odpadów
Gospodarowanie odpadami
Paradoksy związane z odpadami
Europejska rodzina zużywa 5 drzew na wytwarzanie zużywanego przez nią papieru.
5 z 6 butelek wraca do śmietnika
Człowiek jako producent odpadów:
- dziecko urodzone dzisiaj do 75 lat:
 wytworzy 52 tony odpadów
 zużyje 182 mln l wody
 zużyje 2275 baryłek ropy naftowej
- Amerykanie stanowią 4,5% ludzi, a zużywają 30% zasobów naturalnych
GOSPODAROWANIE ODPADÓW
Historia
 BC myśliwi przekazywali odpady rolnikom
 przesuwanie odpadów w inne miejsce
W anglosaskich miastach zakopywano śmieci wzdłuż ulic i na podwórkach, ale
uciążliwości wymusiły wywożenie odpadów za miasto.
 1200r. - w związku z dynamicznym rozwojem miast w Anglii wydano edykt
królewski zobowiązujący mieszkańców do utrzymania czystości przed domami,
śmieci można było składować na podwórkach
 1300r - londyńscy śmieciarze wywożą śmieci poza miasto
HISTORIA GOSPODARKI ODPADAMI
 główna motywacja to zdrowie ludzkie
 Rewolucja przemysłowa: 1750 - 1850
- zaludnienie miast, ucieczka ze wsi
- wzrost objętości i odmienny skład odpadów
- niejednorodność składu: szkło, metale, itd.
 usuwanie uciążliwości i zapobieganie chorobom:
- 1914 - wprowadzenie w Londynie śmieciarek konnych
- 1922 - mechaniczne śmieciarki
- 1936 - możliwość wprowadzania odpadów do wód, jeden z najmniej
rozważnych kroków
- 1870 - uruchomiono I-szą spalarnię odpadów komunalnych
- 1912 - 300 spalarni
- 1974 - akt prawny określający również zasady składowania odpadów,
licencje na składowanie; wprowadzenie systemów monitorowania,
rekomendacja systemów spalania
IMPERIALIZM ŚMIECIOWY
Biedny kraje, by zarobić przyjmują śmieci od krajów bogatych. Unia Europejska tego
zabrania.
2001 - ustawa w Polsce, określa sposób postępowania z odpadami. Najważniejsze -
zapobieganie odpadom. Ustawowo każdy producent ma podejmować takie działania, aby jak
najmniej ingerować w środowisko. Kto może spowodować zanieczyszczenia środowiska,
ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
Odpad - każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w
załączniku do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich


(…)

…., fiz.,
chem. w celu doprowadzenia do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla Życia, zdrowia.
Procesy unieszkodliwiana:
- składowanie na składowiskach odpadów obojętnych
- obróbka w glebie / biodegradacja
- składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie
- retencja powierzchniowa, np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych, lagunach
- składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych
- lokowanie…
…, leśnictwa, przetwórstwa Żywności
- z przetwórstwa drewna
- z przemysłu tekstylnego
- ropopochodne
- r-ry kwaśne
- z wielkiej syntezy org.
- z produkcji i stosowania farb i leków
- z przemysłu fotograficznego
- z elektrowni i energetyki
- z hutnictwa
Grupy odpadów (pochodzenie):
- komunalne
- medyczne
- obojętne / nie ulegają przemianom chem., fiz., biol.
- ulegają biodegradacji
- oleje odpadowe
- weterynaryjne
- niebezpieczne
Postępowanie:
Składowisko odpadów to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów
Spalarnia odpadów to instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcenie odpadów w
celu ich unieszkodliwienia
Magazynowanie odpadów to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem
Przepisy ustawy o odpadach nie stosuje…
…. lub materiałów o
innym przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu - w tym też recykling org., z
wyjątkiem odzysku energii
Recyrkulacja i utylizacja:
- Szwecja - segregacja w 7 segmentów
Procesy utleniania odpadów, w tym spalanie, zgazowanie, rozkład odpadów (w tym rozkład
pizolityczny, prowadzony w przeznaczonych do tego miejscach)
Metody bezodpadowe:
- metody uwzględniające zasady clean production…

- max wykorzystanie składników z surowców
- unikanie wytwarzania produktów ubocznych
- przekazywanie odpadów lub półproduktów do sprzężonych tech. jako surowców
- zamykanie układu wodno - ściekowego
- wykorzystanie lub zawrót pyłów
Problemy składowania odpadów:
- toksyczny siarkowodór
- metan
- zagrożenia alergiczne
- gryzonie, robaki
- mniej niż 15% składowisk - znak lined*
- tylko 11% posiada system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz