Składowisko odpadów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składowisko odpadów - omówienie - strona 1 Składowisko odpadów - omówienie - strona 2 Składowisko odpadów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Składowisko odpadów
Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z
przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje
również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także
zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu
do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy
odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd
terytorialny.
Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do najtrudniejszych technicznie
obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia
minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej
powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.
Szkodliwość wysypiska odpadów dla środowiska zależy od wielu czynników, a w
szczególności od właściwości odpadów (fizycznych, chemicznych, biologicznych), jakości
gruntu, sposobu zagospodarowania środowiska przyległego do wysypiska oraz jego
eksploatacji, a także sposobu rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenu wysypiska.
O uciążliwości dla otoczenia i trudnościach w eksploatacji składowiska w dużej mierze
decydują właściwości wybranego miejsca. Wyróżnia się położenie wgłębne (wyrobiska,
parowy, wąwozy), zboczowe (fragmenty parowów, kotlin lub nasypów ziemnych) i płaskie
(konieczność wyniesienia bryły wysypiska ponad otaczający teren). Wysypiska można
również podzielić na nadpoziomowe (znajdujące się na terenie płaskim), podpoziomowe
(powstałe na obniżeniach terenu) oraz boczne (oparte o zbocza).
W Polsce istnieją trzy rodzaje składowisk:

Niezorganizowane – zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez
specjalnego przygotowania. Skutkiem takiego składowania odpadów jest m.in.
zanieczyszczenie wód gruntowych, niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz
nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni.

Półzorganizowane – budowa takich wysypisk w ostatnich latach jest podejmowana
dość często. Od poprzedniego rodzaju wysypisk odróżnia je zastosowanie izolacji
składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak również nie zabezpiecza
środowiska przed emisją ciekłych i gazowych odpadów. Stanowi przejściową formę w
dążeniu do prawidłowego urządzenia i eksploatacji wysypisk.

Zorganizowane – posiadają one specjalną lokalizację, z uwzględnieniem kryteriów
hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne
oraz są odpowiednio eksploatowane.
Na składowiskach uporządkowanych można składować odpady bytowo-gospodarcze, odpady
rolnicze, odwodnione odpady ściekowe, żużel, popiół, gruz budowlany oraz różnego rodzaju
odpady wielkogabarytowe. Zabrania się natomiast składowania odpadów zakaźnych,
płynnych, radioaktywnych, naftopodobnych oraz toksycznych i wybuchowych.
W Polsce największe składowisko odpadów "Łubna" mieści się niedaleko Warszawy w
miejscowości Baniocha ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz