Ustawa o odpadach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o odpadach - strona 1 Ustawa o odpadach - strona 2 Ustawa o odpadach - strona 3

Fragment notatki:


Biologiczne przetwarzanie  Biologiczne przetwarzanie odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Ustawa o odpadach Odpady ulegające biodegradacji  – odpady, które ulegają rozkładowi  tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Recykling organiczny  – obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub  beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w  kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w  wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie  na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling  organiczny. Unieszkodliwianie odpadów  – poddanie odpadów procesom  przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznym,  określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu ich doprowadzenia  do stanu, który nie stwarza zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi lub  dla środowiska. Ustawa o odpadach Załącznik nr 5 - Procesy odzysku R2 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne  biologiczne procesy przekształcania). Załącznik nr 6 - procesy unieszkodliwiania D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub  szlamów w glebie i ziemi) D8 Obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie załącznika 6,   w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12  (np. fermentacja) Hierarchia postępowania z odpadami ulegającymi  biodegradacji (projekt dyrektywy UE o bioodpadach) • unikanie powstawania i ograniczanie ilości wytwarzanych  bioodpadów oraz stopnia ich zanieczyszczenia (w szczególności  dotyczy to osadów ściekowych), • ponowne wykorzystanie (np. tektury), • recykling selektywnie zbieranych odpadów, np. uŜycie makulatury  do produkcji nowego papieru, jeśli jest to korzystne ekologicznie, • kompostowanie lub fermentacja (recykling organiczny) selektywnie zbieranych odpadów, których nie moŜna poddać recyklingowi  materiałowemu (wykorzystaniu do produkcji materiału  pierwotnego), wykorzystanie produktu na cele nieprzemysłowe (w  szczególności do kształtowania powierzchni terenu, rekultywacji lub  nawoŜenia), • mechaniczno-biologiczna obróbka odpadów, • wykorzystanie bioodpadów do produkcji energii. Podział procesów biologicznych Procesy tlenowe kompostowanie, stabilizacja tlenowa, stabilizacja w glebie, stabilizacja tlenowa w fazie ciekłej (w  zawiesinie) Procesy beztlenowe fermentacja metanowa stabilizacja beztlenowa Przebieg procesów biologicznych Kompostowanie 

(…)

… Biologiczne przetwarzanie
odpadów komunalnych
Ustawa o odpadach
Odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Recykling organiczny – obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub
beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w
kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w
wyniku której powstaje…
…, a wartość C/N
dochodzi nawet do 500),
• obecność mikroorganizmów chorobotwórczych w wielu rodzajach
odpadów (osadach ściekowych, biofrakcji odpadów komunalnych,
odchodach zwierzęcych, niektórych odpadach przemysłowych).
Cele biologicznego przetwarzania odpadów
• zmniejszenie masy i objętości odpadów oraz zawartości w nich
wody,
• stabilizacja substancji organicznej - rozkład substancji
łatworozkładalnej…
… liczebności mikroorganizmów chorobotwórczych,
• wytworzenie produktów przydatnych do wykorzystania, takich jak:
biogaz, kompost, materiał przefermentowany.
Aktywność respiracyjna
Zdolność kompostu do wytwarzania gazu
fermentacyjnego zaleŜnie od czasu kompostowania

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz