Charakterystyka ochrony konserwatorskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ochrony konserwatorskiej - strona 1 Charakterystyka ochrony konserwatorskiej - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka ochrony konserwatorskiej Ochrona przyrody sprowadza się głównie do zabiegów o charakterze konserwatorskim zmierzających do zachowania elementów przyrody w stanie niepogorszonym bądź przywrócenia ich do postulowanego stanu jej konsekwencją są ograniczenia w korzystaniu z wykonywania praw podmiotowych na elementach przyrody W pozostałym zakresie ochrona przyrody nakierowana jest na racjonalne wykorzystywanie elementów Wymagania konserwatorskie określa ustawa z 16 IV 2004r. o ochronie przyrody ochronie podlegają: dziko występujące rośliny, zwierzęta, grzyby (w tym objęte ochroną gatunkową) zwierzęta wędrowne siedliska przyrodnicze twory przyrody oraz kopalne szczątki zwierząt i roślin krajobraz zieleń w miastach i wsiach zadrzewienia (drzewa i krzewy nie będące lasem) Cele ochrony przyrody: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów zachowanie różnorodności biologicznej żywych organizmów występujących w ekosystemie zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego zapewnienie ciągłości istnienia gatunków (utrzymywanie ich we właściwym stanie lub przywracanie do tego stanu) ochrona walorów krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz pozostałych elementów przyrody kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody są to obowiązki powszechne (skierowane nie tylko do organów administracji publicznej ale i do obywateli) Ochrona in situ (przeważa) - ochrona elementów przyrody w miejscu ich naturalnego występowania np. Park Narodowy, rezerwat przyrody Ochrona ex situ - ochrona elementów przyrody znajdujących się poza miejscami naturalnego występowania - Np. ogród zoologiczny Ochrona przyrody może mieć charakter: Ścisły, co zakłada całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - całoroczną ochronę gatunków należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju Częściowy, co zakłada dopuszczalność redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników gatunków roślin, zwierząt i grzybów (art. 5 pkt.4 i 9 u.o.p.) Minister właściwy ds. Środowiska sporządza projekt krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej przyjmowana uchwałą Rady Ministrów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz