Odpowiedzialność cywilna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność cywilna - wykład - strona 1 Odpowiedzialność cywilna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność cywilna (zasady ogólne) Odpowiedzialność cywilnoprawna obejmuje przede wszystkim : Obowiązek zapobieżenia grożącej szkodzie (odpowiedzialność prewencyjna) Naprawę wyrządzonej szkody (odpowiedzialność odszkodowawcza) - dzieli się na tzw. kontraktową (konsekwencja niewykonania/nienależytego wykonania zobowiązania) oraz pozakontraktową (deliktową), która ma największe znaczenie z punktu widzenia szkód w środowisku. 1. Immisje - zakaz zakłócania korzystania z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę 2. Szkoda Wg prawa cywilnego to uszczerbek majątkowy w prawem chronionych dobrach należących do poszkodowanego, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot. Z zasady obejmuje i lucrum cessans (utracone korzyści) i damnum emergens (strata) - choć niekiedy ograniczenie ustawowe do samego damnum emergens . ustawa wprowadza czasem odpowiedzialność quasi-odszkodowawcza (np. prawo atomowe art. 100 i n. - roszczenie przysługuje SP, a dotyczy kosztów środków zastosowanych do przywrócenia stanu środow. naturalnego  m.in. to składa się na pojęcie „szkody jądrowej”) 3. Związek przyczynowy: - Między szkodą a zdarzeniem musi zachodzić normalny związek przyczynowy - Podstawy odpowiedzialności a. Odpowiedzialność na zasadzie winy  przyczyna: zawinione zachowanie Należy wykazać winę sprawcy (naganne zachowanie się, najczęściej: naruszenie nakazu lub zakazu) lub niezachowanie należytej staranności, Nie zawsze spełnia swoją rolę w prawie ochrony środowiska (często szkoda wynika z zachowań dozwolonych (zgodne z prawem i niezawinione). b. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka  przyczyna: ruch przedsiębiorstwa/zakładu Dotyczy prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwa (zakładu) wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody lub wytwarzający czy posługujący się materiałami wybuchowymi Podmiot taki ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu powstałą wskutek ruchu takiego zakładu chyba, że nastąpiła wskutek: Siły wyższej Wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za którą prowadzący przeds. odpowiedzialności nie ponosi Ten model czasem ulega modyfikacjom na podst. przepisów szczególnych. c. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny  przyczyna: wytworzenie tzw. produktu niebezpiecznego Dotyczy tego kto w zakresie działalności gospodarczej wytwarza produkt niebezpieczny Odpowiada za szkodę wyrządzoną przez taki produkt (na mieniu tylko wśród rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku i tak z niej korzystał) Produkt niebezpieczny to (przesłanki łączne): Rzecz ruchoma, nawet połączona z inną rzeczą (w tym zwierzęta i energia elektryczna) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz