Naprawienie szkody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naprawienie szkody - strona 1 Naprawienie szkody - strona 2 Naprawienie szkody - strona 3

Fragment notatki:

Naprawienie szkody I. Uwagi ogólne Szkoda to na ogół uszczerbek jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych (życie, zdrowie, wolność, cześć, majątek itd.). Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. W polskiej doktrynie pojęcie szkody odnosi się raczej do uszczerbku majątkowego. Dla niemajątkowego uszczerbku rezerwuje się pojęcie „krzywda” i „zadośćuczynienie”
W dziedzinie prawa cywilnego można wyróżnić trzy grupy przypadków, w których przedmiotem świadczenia jest odszkodowanie: szkody z tytułu czynów niedozwolonych (szkoda deliktowa) - szkoda zostaje wyrządzona niezależnie od istniejącego uprzednio między danymi osobami stosunku prawnego (a więc kiedy rodzi stosunek zobowiązaniowy jako stosunek samoistny). Odszkodowanie w tych przypadkach staje się od razu głównym świadczeniem ze strony dłużnika, którym jest czy to sprawca szkody, czy inna osoba za szkodę odpowiedzialna; typowy przykład: uszkodzenie cudzego mienia, naruszenie cudzego życia lub zdrowia; niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika - odszkodowanie zastępuje wówczas główne świadczenie lub je uzupełnia(szkoda kontraktowa) w drodze umowy - gdy ktoś umownie zobowiązuje się wobec kontrahenta do świadczenia odszkodowawczego z tytułu szkody. Świadczenie odszkodowawcze staje się wówczas od razu głównym świadczeniem na rzecz wierzyciela, jakkolwiek wyrządzenie szkody nie stwarza samo w sobie nowego i samoistnego zobowiązania odszkodowawczego między stronami, np. niektóre umowy ubezpieczenia i tzw. umowy gwarancyjne.
Funkcje odszkodowania: funkcja kompensacyjna - czyni zadość potrzebie naprawienia poniesionej przez poszkodowanego szkody przez to, że odszkodowanie przywraca w jego majątku stan naruszony w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę; cel zostaje w pełni osiągnięty, gdy uszczerbek będzie w całości pokryty; funkcja prewencyjno-wychowawcza - oznacza wywieranie wpływu na częstotliwość przypadków wyrządzenia szkody przez samo wprowadzenie sankcji odszkodowawczej, albowiem naprawienie szkody stanowi w samym założeniu dolegliwość cywilną wobec osoby obowiązkiem tym obciążonej; funkcja repartycyjna - umożliwia rozłożenie ciężaru odszkodowawczego na szersze grupy społeczne, czego najbardziej charakterystycznym przejawem jest repartycja ubezpieczeniowa w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; funkcja represyjna - przepisy KC nie mają na celu represji, jakiejś dolegliwości. Są to wyjątkowe przypadki np. kara umowna - wysokość kary umownej należy się bez względu na wysokość szkody. Szkoda może być większa i wtedy będzie dolegliwością (szkodą).
II, Szkoda i ustalenie jej wysokości

(…)

… kiedy:
konieczność faktyczna - kiedy ścisłe ustalenie szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione; art. 322 kpc „Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu…
… się uboższy, niż był dotychczas; jest to tzw. damnum emergens (szkoda rzeczywista);
może obejmować utratę korzyści, jakiej poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono; wskutek doznania tej postaci uszczerbku poszkodowany nie staje się bogatszy, jakkolwiek mógł liczyć na wzbogacenie się, mógł go oczekiwać, jest to tzw. lucrum cessans.
Prawo polskie jako regułę przyjmuje zasadę pełnego odszkodowania.
Ustalenie wysokości szkody 1) ustalenie uszczerbku majątkowego - najczęściej stosowany jest sposób zwany różnicowym lub dyferencyjnym
polega on na przeprowadzeniu badania majątku poszkodowanego w celu ustalenia różnicy, jaką wywołało zjawisko szkody przed i po jej ujawnieniu się(naprawienie szkody powinno obejmować dwa poniższe stany łącznie). wysokość damnum emergens(uszczerbku mienia) można ustalić, jeżeli w majątku osoby poszkodowanej da się uchwycić różnicę wynikającą z tego porównania, która wskazuje zmniejszenie majątku wysokość uszczerbku w mieniu, dot. to m.in. takich ewentualnych strat, jak pozbawienie uprawnionego samej możliwości korzystania z rzeczy, utrata posiadania rzeczy czy utrata możliwości korzystania z pewnych świadczeń o określonej wartości majątkowej;
wysokość lucrum…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz