Prawo cywilne z umowami w administracji

note /search

HIPOTEKA MORSKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2065

HIPOTEKA MORSKA Kodeks morski- Art. 76- 89. HIPOTEKA MORSKA- Art. 76 §1- ograniczone prawo rzeczowe na statku wpisanym do rejestru okrętowego, służące zabezpieczeniu wierzytelności, wskutek którego wierzyciel hipoteczny może zaspokoić się z obciążonego statku bez względu na to, czyją stał się własn...

HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1631

HIPOTEKA Ustawa z 06.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece ( Art. 65- 112 ). HIPOTEKA- ( Art. 65 ) ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, służące zabezpieczeniu wierzytelności z tym skutkiem, że wierzyciel hipoteczny może zaspokoić się z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się wł...

Historia źródeł polskiego prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1631

Historia źródeł polskiego prawa cywilnego Na skutek rozbiorów Polski x XVIII w. przerwany został w sposób nagły rozwój polskiego prawa cywilnego. Poszczególne obszary Polski pozostawały pod rządami różnych systemów prawnych. Z tego punktu widzenia możemy wyodrębnić następujące cztery zasadnicze obs...

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KTÓRYM PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ OSOBOWOŚĆ...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KTÓRYM PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ. 1) SKARB PAŃSTWA ( FISKUS )- samo państwo w stosunkach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Państwo działa w dwóch sferach: a) IMPERIUM ( władczej- nie jest równorzędne z innymi po...

Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ ( kiedyś- UŁOMNE OSOBY PRAWNE ). Zasada- Art. 33- stosuje się do nich odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Odpowiedzialność- subsydiarn...

Klasyfikacja praw podmiotowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1582

Klasyfikacja praw podmiotowych: I) ze względu na stopień ich ochrony: 1) PRAWA BEZWZGLĘDNE ( Absolute rechte )- prawa skuteczne przeciwko wszystkim ( ERGA OMNES ), wg tradycyjnych określeń korelatem tych praw są obowiązki nieograniczonej liczby osób do biernego zachowania się, tj. do zaniechania dz...

KLASYFIKACJA RZECZY I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1666

KLASYFIKACJA RZECZY: 1 NIERUCHOMOŚCI- Art. 46- a) GRUNTY części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności Należy odnieść się do pojęcia DZIAŁKI GEODEZYJNEJ- pojęcie techniczne używane przez geodetów, jest siatka geodezyjna, ale pojęcie nieruchomości jest pojęciem odrębnym od poję...

Konflikty norm prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Konflikty norm prawa cywilnego: Mogą mieć charakter: 1) PRZESTRZENNY - gdy stosunek cywilnoprawny może być rozpatrywany z punktu widzenia różnych państw. Np. Polka wychodzi za mąż za obywatela innego państwa. Reguluje to PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE- zespół norm kolizyjnych ( w Polsce- ustawa z 12...

KSIĘGI WIECZYSTE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2023

KSIĘGI WIECZYSTE Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.03.1992 w sprawie wykonywania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa z 14.02.2003 o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie...

MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

I) MACIERZYŃSTWO- MATER SEMPER CERTA EST- matka jest zawsze pewna. W związku z tym problematykę macierzyństwa w kro w zasadzie pominięto. Ustalenie osoby matki wynika z łatwo dostrzegalnego faktu, jakim jest poród, co z kolei znajduje odbicie w akcie urodzenia dziecka. Do ustalenia macierzyństwa w ...