Klasyfikacja praw podmiotowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja praw podmiotowych - strona 1 Klasyfikacja praw podmiotowych - strona 2 Klasyfikacja praw podmiotowych - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja praw podmiotowych: I) ze względu na stopień ich ochrony: 1) PRAWA BEZWZGLĘDNE ( Absolute rechte )- prawa skuteczne przeciwko wszystkim ( ERGA OMNES ), wg tradycyjnych określeń korelatem tych praw są obowiązki nieograniczonej liczby osób do biernego zachowania się, tj. do zaniechania działań naruszających prawo podmiotowe ( w prawie własności przemysłowej- prawa zakazane ). Prototypem jest własność, na wszystkich poza uprawnionym ciąży negatywne obowiązek nie naruszania.. Jeśli wszyscy mają obowiązek poszanowania, to każdy jest potencjalnym naruszycielem tych praw. Jeśli ktoś naruszy prawa, to przeciwko niemu kieruje się roszczenie, przy czym zasadą jest, że jest to roszczenie o zaniechanie aby przywrócić monopol uprawnionego. Każde naruszenie rodzi reakcję w postaci roszczenia. - prawa osobiste, - prawa rzeczowe, - niektóre prawa na dobrach niematerialnych, - prawo do spadku, - niektóre prawa rodzinne Lista praw podmiotowych bezwzględnych jest zamknięta- numerus clausus- może je tworzyć tylko ustawodawca, aczkolwiek pojawia się problem praw podmiotowych osobistych ( zob. wyż ). 2) PRAWA WZGLĘDNE ( Relative rechte )- prawa skuteczne tylko między stronami ( INTER PARTES )- tylko przeciwko określonym osobom/osobie. Prototypem jest wierzytelność wynikająca ze zobowiązania. Obowiązek ciąży tylko na drugiej stronie czy kilku podmiotach, ale oznaczonych- tylko od nich uprawniony może domagać się spełnienia określonego zachowania. Tylko druga strona może naruszyć prawo. Prawa te wyczerpują się w roszczeniach. Wierzytelność to jedno lub kilka roszczeń. Jest to konsekwencją: - wierzytelności, - niektóre prawa rodzinne Lista praw podmiotowych względnych jest otwarta. ROZSZERZONA SKUTECZNOŚĆ PRAW WZGLĘDNYCH- przełamanie względnego charakteru zobowiązań. Są takie sytuacje, gdy uprawniony domaga się pewnych zachowań od osób trzecich- zakres ochrony wierzytelności spoza Art. 353. Przykłady: a) ustawa o księgach wieczystych i hipotece- księgi wieczyste służą ujawnieniu praw rzeczowych ( a nie wierzytelności ). Księga składa się z czterech działów ( nieruchomość, prawa związane, prawa ciążące- np. służebność, hipoteka ). - Art. 16. u.k.w.h.- w drodze wyjątku w dziale III księgi wieczystej ujawnić można prawa osobiste i roszczenia związane z nieruchomością. - Art. 17. u.k.w.h.- jeśli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej, będzie skuteczne przeciwko każdemu kolejnemu właścicielowi nieruchomości. Każdy następny właściciel będzie musiał nasze prawo uznać. b) SKRAGA PAULIAŃSKA ( Art. 527. )- OCHRONA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ Każdy z wierzycieli może żądać za bezskuteczną w stosunku do niego czynności dłużnika, jeśli spełnia ona cztery przesłanki:

(…)

… lub pokrewieństwa albo ze stosunków ukształtowanych na wzór stosunków rodzinnych ( opieki lub kurateli ), o ile mają charakter niemajątkowy.
- niemajątkowe na dobrach niematerialnych,
Mogą być:
- bezwzględne- ( prawa osobiste ),
- względne ( prawa ze stosunku małżeństwa ),
- łączone- władza rodzicielska jest prawem względnym w stosunku do dziecka podległego tej władzy, a zarazem prawem bezwzględnym w stosunku do osób trzecich, które mają obowiązek nienaruszania tej władzy
1) PRAWA PODMIOTOWE ZBYWALNE- gdy możliwe jest przeniesienie tego prawa na inną osobę.
2) PRAWA PODMIOTOWE NIEZBYWALNE- jeśli powiązanie podmiotu stosunku prawnego z wynikającymi z tego stosunku prawami i obowiązkami może być tak ścisłe, iż nie możliwe jest przeniesienie prawa na inną osobę ( prawa niemajątkowe, użytkowanie, służebności…
…, nie jest wymagane istnienie żadnego innego prawo.
2) PRAWA PODMIOTOWE NIESAMOISTNE ( AKCESORYJNE- nie mogą powstać samodzielnie- zastaw, hipoteka )
1) PRAWA PODMIOTOWE ZWIĄZANE- podmiotem jednego prawa może być tylko osoba, która jest zarazem podmiotem innego prawa ( np. uprawnionym ze służebności gruntowej jest każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej, prawo własności budynku i lokalu przysługujące…
… do osób trzecich, które mają obowiązek nienaruszania tej władzy
1) PRAWA PODMIOTOWE ZBYWALNE- gdy możliwe jest przeniesienie tego prawa na inną osobę.
2) PRAWA PODMIOTOWE NIEZBYWALNE- jeśli powiązanie podmiotu stosunku prawnego z wynikającymi z tego stosunku prawami i obowiązkami może być tak ścisłe, iż nie możliwe jest przeniesienie prawa na inną osobę ( prawa niemajątkowe, użytkowanie, służebności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz