Rodzaje praw podmiotowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje praw podmiotowych-opracowanie - strona 1 Rodzaje praw podmiotowych-opracowanie - strona 2 Rodzaje praw podmiotowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE PRAW PODMIOTOWYCH I. Uwagi wstępne rodzaje/postacie praw podmiotowych - kryterium struktury ogólnej;
typy praw podmiotowych - kryterium treść;
II. Prawa bezwzględne i względne kryterium - skuteczność praw pod­miotowych wobec innych podmiotów;
Prawa bezwzględne skuteczne wobec wszystkich → obowiązek nieingerowania w sferę spraw określonych prawem podmiotowym → kreowane tylko przez normy prawne, a nie przez decyzje jednostek (tzw. numerus clausus bezwzględnych praw podmiotowych);
Prawa względne skuteczne są jedynie wobec okre­ślonych podmiotów → głównie prawo zobowiązaniowe, w którym wie­rzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, polegającego na różnego rodza­ju zachowaniach → kreowane są decyzjami stron (zasada swobody umów);
zwykle wraz z prawem względnym przysługuje uprawnionemu roszczenie, ale rozróżnienie to ma walor praktyczny, ponieważ w obrębie prawa względ­nego można niekiedy bliżej jeszcze ustalić skonkretyzowany i zaktualizowa­ny jego element, jakim jest roszczenie (np. nie przedawnia się prawo podmiotowe do renty, ale wynikające z niego roszczenia o świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu);
Zacieranie podziału na prawa bezwzględne i względne przez: Prawo podmiotowe w zobowiązaniach realnych podmioty takiego stosunku prawnego ustalane są pośrednio , poprzez wskazanie określonej sytuacji prawnej w odniesieniu do rzeczy (np. każdy współwłaściciel rzeczy jest uprawniony do żądania od innych współwłaścicieli tej samej rzeczy określonych zachowań, a zmiana osoby współwłaściciela powoduje zarazem zmianę podmiotów wspomnianych stosunków względnych) → zobowiązanym staje się więc każdoczesny podmiot określonej sytuacji prawnorzeczowej;
zobowiązania realne zawsze występowały w stosunkach prawnorzeczowych, pełniąc tam funkcję służebną w odniesieniu do podstawowych uprawnień bez­względnych, ale swoistą i nową cechą polskiego systemu prawnego jest stosunkowo szerokie wykorzystanie tej konstrukcji prawnej tak­że w zakresie typowych stosunków zobowiązaniowych (wierzytelności), np. przejście stosunku najmu na nabywcę nierucho­mości;
Przyporządkowane prawa bezwzględne z dominującym uprawnieniem względnym sprzężone jest upraw­nienie bezwzględne, np. najem mieszkań, dożywocie;
III. Prawa akcesoryjne i związane kryterium - zależność od innych praw;
Prawa akcesoryjne (niesamoistne) skonstruowane dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych), a ich istnienie i treść zależą od innych praw podmiotowych, z którymi są funk­cjonalnie związane;
mogą mieć charakter praw bezwzględnych (zastaw, hipoteka) albo względnych (poręczenie);


(…)

… ich rola na tle prawa cywilnego, ze względu na wzmożoną ochronę wartości osobistych i na to, iż instrumenty cywilnoprawne są bardziej elastyczne i skuteczniejsze → tendencja do uwzględniania wartości osobistych w obrębie praw majątko­wych, co powoduje zacieranie się tego podziału (głównie na gruncie prawa własności intelektualnej, ale i tzw. praw korporacyjnych (orga­nizacyjnych) wspólników;
V. Prawa…
… od innych praw podmiotowych, z którymi są funk­cjonalnie związane;
mogą mieć charakter praw bezwzględnych (zastaw, hipoteka) albo względnych (poręczenie);
Prawa związane
ich więź funkcjonalna z innymi prawami (wolnymi) wyraża się w tym, że podmiotem prawa związanego może być tylko podmiot określonego prawa wolnego, więc nie są przedmiotem samodzielnego obrotu prawnej, np. służebność gruntowa;
IV. Prawa…
… nie mogą pozbawić tej cechy prawa podmiotowego, ale w granicach pra­wa spadkowego spadkodawca może zdecydować o losie przysługującego mu prawa podmiotowego po swojej śmierci;
wszystkie zobowiązania co do niezmieniania treści testamentu są pozbawione skutków prawnych (art. 943 kc);
prawa zbywalne są dziedziczne, choć może to być ograniczone przepisami szczególnymi lub ich funkcjonalną wykładnią, np. art. 445 § 3 kc - szczególne przesłanki dziedziczenia roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę;
VI. Prawa tymczasowe
to prawa, których funkcja polega na przygotowaniu i zabezpieczeniu jakiegoś prawa przyszłego, chronią więc ekspektatywę podmiotu na uzyskanie owego prawa ostatecznego;
polski system prawny chroni ekspektatywę w szeregu sytuacji, jeżeli oczekiwania te są uzasadnione spełnieniem się części stanu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz