Rodzaje praw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje praw - strona 1 Rodzaje praw - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
III. Prawa akcesoryjne i związane kryterium - zależność od innych praw; Prawa akcesoryjne (niesamoistne) skonstruowane dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych), a ich istnienie i treść zależą od innych praw podmiotowych, z którymi są funkcjonalnie związane;
mogą mieć charakter praw bezwzględnych (zastaw, hipoteka) albo względnych (poręczenie); Prawa związane ich więź funkcjonalna z innymi prawami (wolnymi) wyraża się w tym, że podmiotem prawa związanego może być tylko podmiot określonego prawa wolnego, więc nie są przedmiotem samodzielnego obrotu prawnej, np. służebność gruntowa; IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe kryterium - typowy interes, jaki one realizują;
Prawa majątkowe są to w szczególności: prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, duża część praw kwalifikowanych jako tzw. własność intelektualna (autorskie, wynalazcze);
dla uznania konkretnego prawa podmiotowego za prawo typu majątkowego nie ma znaczenia, czy ma ono jakąś wartość rynkową, tzn. prawo własności zawsze będzie prawem majątkowym, nawet jeśli jego przedmiotem jest rzecz bezwartościowa;
też roszczenia pieniężne, nawet jeśli służą ochronie dóbr niemajątkowych, ale wtedy podlegają szczególnym modyfikacjom, np. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 445 i n. kc);
do majątkowego typu praw podmiotowych przystosowany jest ogólny tryb postępowania cywilnego, właściwość sądów oraz egzekucja orzeczeń sądowych. Prawa niemajątkowe są to w szczególności: prawa osobiste i prawa rodzinne niemajątkowe;
podlegają one szczególnej regulacji prawnej, zarówno w materialnym, jak i procesowym prawie cywilnym, np. odrębna właściwość sądów, są niezbywalne i nie dziedziczone; roszczenia niemajątkowe nie podlegają przedawnieniu;
coraz bardziej wzrasta ich rola na tle prawa cywilnego, ze względu na wzmożoną ochronę wartości osobistych i na to, iż instrumenty cywilnoprawne są bardziej elastyczne i skuteczniejsze → tendencja do uwzględniania wartości osobistych w obrębie praw majątkowych, co powoduje zacieranie się tego podziału (głównie na gruncie prawa własności intelektualnej, ale i tzw. praw korporacyjnych (organizacyjnych) wspólników; V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne Uwagi wprowadzające kryterium - czy dopuszczalna jest zmiana podmiotów → rozstrzygają o tym normy prawne, a jeśli nie ma jasnego stwierdzenia, decyduje ich funkcja oraz należy kierować się ogólną dyrektywą, wg której prawa niemajątkowe są nieprzenoszalne, a prawa majątkowe służą do obrotu;
o okolicznościach w jakich dopuszczalna jest zmiana podmiotu prawa zbywalnego rozstrzygają przepisy ogólne, ewentualnie modyfikowane odpowiednimi przepisami szczególnymi;

(…)

… rozporządzeń prawem zbywalnym, a naruszenie tego zobowiązania powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, ale nie wpływa na ważność rozporządzenia prawem;
Dziedziczność
żadne czynności prawne nie mogą pozbawić tej cechy prawa podmiotowego, ale w granicach prawa spadkowego spadkodawca może zdecydować o losie przysługującego mu prawa podmiotowego po swojej śmierci;
wszystkie zobowiązania co do niezmieniania…
…, chronią więc ekspektatywę podmiotu na uzyskanie owego prawa ostatecznego;
polski system prawny chroni ekspektatywę w szeregu sytuacji, jeżeli oczekiwania te są uzasadnione spełnieniem się części stanu faktycznego, który gdy zrealizuje się w całości, prowadzi do nabycia prawa ostatecznego (np. sytuacja podmiotu w przypadku warunku zawieszającego lub z zastrzeżeniem terminu);
kwestią kontrowersyjną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz