Prawa akcesoryjne i związane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4368
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa akcesoryjne i związane - strona 1 Prawa akcesoryjne i związane - strona 2

Fragment notatki:


III. Prawa akcesoryjne i związane
Podstawą wyróżnienia tych praw jest pewna ich zależność od innych praw.
1.Prawa akcesoryjne
Prawa akcesoryjne (niesamoistne) skonstruowane zostały dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych) . Z tego względu ich istnienie i treść zależą od innych praw podmiotowych, z którymi są funkcjonalnie związane. Prawa akcesoryjne mogą mieć charakter praw bezwzględnych albo względnych.
2. prawa związane
Z kolei w prawach związanych ich więź funkcjonalna z innymi prawami (wolnymi) wyraża się w tym, ze podmiotem prawa związanego może być tylko podmiot określonego prawa wolnego. W konsekwencji prawa związane nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu prawnego. Można je przenosić na inne podmioty tylko łącznie z tym prawem, z którym są one związane.
IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe
Podstawą wyróżnienia tych praw jest typowy interes, jaki one realizują.
1.prawa majątkowe
Opierając się na wspomnianym kryterium, do praw majątkowych zalicza się w szczególności prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo- małżeńskie, istotną część praw kwalifikowanych jako tzw. własność intelektualną. Natomiast dla uznania prawa podmiotowego za prawo majątkowe należy mieć na względzie jego typową doniosłość majątkową. Prawo własności zawsze więc traktowane będzie jako prawo majątkowe, choćby jego przedmiotem była rzecz bezwartościowa.
Za prawa majątkowe uważa się roszczenia pieniężne, chociażby służyły do ochrony dóbr niemajątkowych. W przypadkach takich podlegają one jednak pewnym szczególnym modyfikacjom.
Do majątkowego typu praw podmiotowych przystosowany jest ogólny tryb postępowania cywilnego, właściwość sądów oraz egzekucja orzeczeń sądowych.
2. Prawa niemajątkowe
Przede wszystkim należą do nich prawa osobiste i prawa rodzinne niemajątkowe (stanowiące element stosunków między małżonkami, krewnymi, przysposobionymi i powinowatymi). Pod wieloma względami podlegają one szczególnej regulacji prawnej, zarówno w materialnym, jak i procesowym prawie cywilnym.
V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne
1. uwagi wprowadzające
Podział praw, a w tym i roszczeń, na przenoszalne i nieprzenoszalne ma na względzie to, czy dopuszczalna jest zmiana podmiotów tych praw. O przenoszalności praw rozstrzygają normy prawne.
Jeżeli odpowiednie przepisy nie zawierają postanowień jednoznacznie rozstrzygających tę kwestię, należy kierować się funkcją prawa podmiotowego danego typu w myśl której prawa niemajątkowe są nieprzenoszalne, natomiast prawa majątkowe zwykle mogą być przeniesione na inne podmioty.
2. zbywalność
Zbywalność polega na tym, że podmiot uprawniony ma kompetencję do przeniesienia przysługującego mu prawa podmiotowego w drodze czynności prawnej na inne podmioty.


(…)

… nie dokona; nie wpływa to jednak na ważność samego rozporządzenia.
3. dziedziczność
Dziedziczność prawa polega na tym, że po śmierci uprawnionego przechodzi ono na osoby wskazane w ustawie lub testamencie. Żadne czynności prawne uprawnionego nie mogą pozbawić cechy dziedziczności prawa podmiotowego. Spadkodawca może zdecydować o losie przysługującego mu prawa podmiotowego po swojej śmierci.
Zwykle prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz