Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań - strona 1 Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań - strona 2 Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań - strona 3

Fragment notatki:

Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody   na realizację przedsięwzięcia   Przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie wykorzystania terenu (w tym wydobywanie kopalin) Gdy wymaga podjęcia decyzji to musi zostać poprzedzona ustaleniem środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi załącznik do wniosku o te decyzje) Decyzjami tymi są m.in.: Ustalenie warunków zabudowy dla potrzeb zalesienia Pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych Zatwierdzenie projektu scalania lub wymiany gruntów Zmiana lasu na użytek rolny Ustalenie lokalizacji autostrady lub lokalizacji drogi krajowej Ale tylko te spośród decyzji które: Mogą znacząco oddziaływać na środowisko Mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 choć nie jest bezpośrednio związane z jego ochroną Przedsięwzięcia „mogące znacząco oddziaływać na środowisko” Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Opis planowanego przedsięwzięcia (w tym przewidywane wielkości emisji) Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania Opis analizowanych wariantów w tym: niepodejmowania działania najkorzystniejszego dla środowiska Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów Uzasadnienie wybranego wariantu Przedstawienie zagadnień w formie graficznej Analizę możliwych konfliktów społecznych Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia Wskazanie trudności z niedostatków techniki i luk w wiedzy Streszczenie w języku niespecjalistycznym Nazwisko sporządzających raport Źródła informacji będące podstawą raportu Informację o ew. oddziaływaniu transgranicznym Właściwość organów: Zasadniczo - wójt Gdy ustawa tak wskazuje wojewoda, starosta, dyrektor regionalny lasów państwowych Gdy ilość stron przekracza 20 to zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (nie ma obowiązku indywidualnych zawiadomień) Nie stosuje się art. 31 k.p.a. (uzależnia on dopuszczenie organizacji społecznej od uznania organu admin.) Postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko toczy się z udziałem społeczeństwa

(…)

… przez wnioskodawcę
Decyzja zezwalająca na realizację w innym wariancie
Tylko za zgodą wnioskodawcy
Gdy brak zgody  decyzja odmowna
Decyzja odmowna
Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań z gody na realizację przedsięwzięcia musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o ile on istnieje
Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
Rodzaj i miejsce…
… uwarunkowaniach stanowi załącznik do wniosku o te decyzje)
Decyzjami tymi są m.in.:
Ustalenie warunków zabudowy dla potrzeb zalesienia
Pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
Zatwierdzenie projektu scalania lub wymiany gruntów
Zmiana lasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz