Prezentacja wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja wykład 3 - strona 1 Prezentacja wykład 3 - strona 2 Prezentacja wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

DOSTĘP DO INFORMACJI O
ŚRODOWISKU I JEGO
OCHRONIE
Podstawy prawne
• art. 74 ust. 3 Konstytucji RP → zasada prawa do
informacji o stanie środowiska
• KONWENCJA sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca
1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska
• DYREKTYWA 2003/4/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dostępu do informacji dotyczących środowiska i
uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie…
• Problem zakresu stosowania ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Zasada dostępu do informacji o
środowisku
• Art. 4 uiś: Każdy ma prawo do informacji o
środowisku i jego ochronie na warunkach
określonych ustawą
• Jedna z zasad ogólnych prawa ochrony
środowiska
• Służy realizacji (dochodzeniu) prawa do życia w
środowisku odpowiednim dla zdrowia i
pomyślności oraz spełnianiu obowiązku ochrony i
ulepszania środowiska dla dobra obecnego i
przyszłych pokoleń (wg Konwencji z Aarhus)
Podmiot prawa do informacji
• „Każdy” – niezależne od obywatelstwa,
miejsca zamieszkania czy jakichkolwiek innych
kryteriów
• od podmiotu żądającego informacji o
środowisku podmiot zobowiązany nie może
wymagać wykazania interesu prawnego lub
faktycznego w jej uzyskaniu
Podmiot obowiązku udostępniania
informacji
Organ administracji (posiadający inf. lub dla którego jest
ona przeznaczona), przez który rozumie się (wg art. 3
pkt 9 uiś):
• ministrów, centralne organy administracji rządowej,
wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu
inne terenowe organy administracji rządowej, organy
jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności
organy ochrony środowiska wymienione w art. 376
Poś)
• inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub
na podstawie porozumień do wykonywania zadań
publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony (np.
wymienione w art. 386 Poś)
Przedmiot prawa
• Art. 74 ust. 3 Konstytucji – informacja o stanie i
ochronie środowiska
Art. 9 ust. 1 uiś: Udostępnieniu (…) podlegają informacje dotyczące:
1.
stanu elementów środowiska,(…) oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
2.
emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub
mogą wpłynąć na elementy środowiska;
3.
środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska
i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a
także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których
mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również
środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
4.
raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5.
analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w
ramach środków i działań, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz