Prawo ochrony środowiska - strona 2

note /search

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

KONSTRUKCJA NORMATYWNA OCHRONY GATUNKOWEJ •wyszczególnienie przez upoważniony organ (MŚ w porozumieniu z ministrem ds. rolnictwa; rdoś - na terenie województwa i na czas określony) w akcie normatywnym (odpowiednio - rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego - zarządzeniu) list gatunków objętych oc...

Ochrona środowiska w aktach planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

OCHRONA ŚRODOWISKA W AKTACH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO •Art. 47 ust. 2 UPZP: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju [sporządza ją minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przyjmuje RM w drodze uchwały] określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania...

Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i procesie budowla...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PROCESIE BUDOWLANYM PODSTAWY PRAWNE •Art. 71-76 Poś •Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym •Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane •Uiś •Szereg prze...

Ochrona przed hałasem - Obszary ciche

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

OCHRONA PRZED HAŁASEM PODSTAWY PRAWNE •Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku •Dział V Poś (art. 112 - art. 120a Poś) - ochrona obszarowa przed hałasem •Tytuł III Poś "Przeciwdziałanie zan...

Ochrona zasobów środowiska ochrona powietrza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA-OCHRONA POWIETRZA DWUTOROWOŚĆ OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA •ustalenie standardów jakości zasobów środowiska, kontrola ich przestrzegania i ew. działania służące przywróceniu ich przestrzegania •działania służące dotrzymywaniu ww. wymagań, w szczególności poprzez ograniczan...

Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 861

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Pojęcie odpowiedzialności prawnej •obowiązek ponoszenia przez dany podmiot negatywnych konsekwencji za działanie niezgodne z normami prawnymi •reguluje ją przede wszystkim Tytuł VI Poś •obejmuje wg Poś trzy typy: cywilną, karną i administracyjną Odpowie...

Pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA (wgpp) / OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA INSTALACJI Zakres przedmiotowy pozwolenia na wgpp •Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, chyba że dana instalacja została zwolniona z obowiązku jego uzyskania w ROZPORZĄDZENIU MŚ z 2 lipca 2010 r. w sprawie pr...

Prezentacja wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

   Brak jednej i powszechnie akceptowanej definicji → szerokie podejście Konstytucja RP również posługuje się tym pojęciem, nie definiując go Pierwsza definicja legalna w prawie polskim – ustawa z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (ogół elementów przyrodniczych, w szczególn...

Prezentacja wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

Prawo powszechnie obowiązujące – zamknięty katalog źródeł  Prawo wewnętrznie obowiązujące – konstytucyjny katalog źródeł jest otwarty (Konstytucja RP wymienia: uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM i ministrów)  Najwyższa moc obowiązywania, fundament systemu prawa  Zasady dotyczące środowi...