Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej - strona 1 Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej - strona 2 Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej - strona 3

Fragment notatki:

KONSTRUKCJA NORMATYWNA OCHRONY GATUNKOWEJ
•wyszczególnienie przez upoważniony organ (MŚ w porozumieniu z ministrem ds. rolnictwa; rdoś - na terenie województwa i na czas określony) w akcie normatywnym (odpowiednio - rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego - zarządzeniu) list gatunków objętych ochroną, w stosunku do których mają zastosowanie zakazy oraz odstępstwa od nich wskazane w tym akcie, a wybrane spośród zakazów i odstępstw określonych w ustawie (art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 uop), oraz wskazanie sposobów ochrony tych gatunków, w tym wielkość stref ochrony GDOŚ i rdoś (na obszarze swojego działania i na obszarach morskich) są upoważnieni do wydania zezwolenia (decyzja) na czynności podlegające określonym zakazom z art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 uop. Jest ono wydawane na wniosek i określa: •kto, kiedy i gdzie może podejmować działania •jakie czynności mogą być podejmowane •jakiego gatunku, jakich ilości lub liczby osobników danego gatunku dotyczy zezwolenie •jaki jest termin złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia GDOŚ opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów; zawierają: •opis sposobów prowadzenia działań ochronnych zmierzających do odbudowy populacji zagrożonych wyginięciem gatunków; •określenie czasu i miejsca wykonania działań ochronnych; •wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych; •informacje o kosztach i źródłach finansowania Rdoś może ustalać i likwidować, w drodze decyzji administracyjnej: •strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wskazanych w rozporządzeniu MŚ; •strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, wskazanych w rozporządzeniu MŚ; •strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową, wskazanych w rozporządzeniu MŚ. W strefach ochrony bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się: •przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą; •wycinania drzew lub krzewów; •dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków; •wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. •Art. 61-64 uop - wdrożenie Rozporządzenia Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi; przewidują instrument polegający na

(…)

… zawiera: •opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; •identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk; •cele działań ochronnych; •określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania •wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; •wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony PLAN OCHRONY DLA OBSZARU NATURA 2000 •Ustanawia MŚ, w drodze rozporządzenia, na okres 20 lat Zawiera on: •opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; •identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk; •określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 •wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw…
…; •usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; •zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Ustala się ją w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów TWORZENIE SIECI OBSZARÓW NATURA 2000
•ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem…
… oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (art. 40 uop). •STANOWISKA DOKUMENTACYJNE - niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji…
… znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz