Prawo ochrony środowiska - Zagrożenia środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo ochrony środowiska - Zagrożenia środowiska - strona 1 Prawo ochrony środowiska - Zagrożenia środowiska - strona 2 Prawo ochrony środowiska - Zagrożenia środowiska - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Egzamin pisemny (opisowy) - 3 pytania
Środowisko - w ustawie z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, art. 3 pkt 39, zawarta została definicja legalna, - jest to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, do których należy zaliczyć m.in. powierzchnie ziemi, kopaliny, powietrze, wody, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy bioróżnorodności, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami.
Zagrożenia środowiska: 1. ze względu na zasięg zagrożeń :
-lokalne (wokół określonych zakładów, miejscowości)
- regionalne ( lokalne przerastają w region, okręgi przemysłowe, rzeki)
- kontynentalne
- globalne;
2. ze względu na źródło zagrożeń - przemysł
- rolnictwo
- procesy urbanizacyjne
- eksplozja demograficzna (Chiny);
3. ze względu na przedmiot i charakter zagrożeń : - hydrosfery
- atmosfery
-biosfery
- geosfery.
Definicja legalna ochrony środowiska (art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo ochrony środowiska) - to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta w szczególności powinna polegać na:
1) na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
2) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom
3) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
System przepisów o ochronie środowiska dzieli się na 3 zasadnicze grupy przepisów prawnych:
I przepisy prawa międzynarodowego (umowy międzynarodowe)
II przepisy prawa wspólnotowego
III przepisy prawa wewnętrznego:
- Konstytucja
- ustawy - 3 grupy:
przepisy ogólne :
Ustawa Prawo ochrony środowiska;
Ustawa z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku.
2. przepisy sektorowe (szczególne) - stanowią materialną cześć prawa ochrony środowiska, odnoszą się do pewnych sektorów lub typów oddziaływania na środowisko. Przede wszystkim należy tu zaliczyć przepisy dotyczące tzw. prawa emisyjnego (tj. ochrona przed zanieczyszczeniem); do tej grupy przepisów należą również przepisy związane z gospodarowaniem odpadami, postępowania z substancjami chemicznymi, a także przepisy dotyczące ochrony i korzystania z zasobów biosfery, geosfery oraz gospodarowaniem wodami.


(…)

…): Własność wód należy do Skarby Państwa albo innych osób prawnych lub fizycznych.
Własność Skarbu Państwa stanowią:
-wody morza terytorialnego
-morskie wody wewnętrzne wraz z wodami Zatoki Gdańskiej
- śródlądowe wody powierzchniowe płynące
-wody podziemne
Własnością inną są objęte powierzchniowe wody stojące - nie posiadające dopływów ani odpływów powierzchniowych - stawy, jeziora a także wody płynące…
… powierzchniowe, morskie wody wewnętrzne, wody morza terytorialnego. Nie obejmuje wód w rowach i stawach oraz innych zbiornikach przeznaczonych do hodowli i chowu ryb. Przysługuje z mocy prawa każdemu, ale to korzystanie musi służyć pewnym celom: do zaspokojenia potrzeb osób, gospodarstwa domowego lub rolnego ale bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, wędkarstwa i sportów wodnych.
Z powszechnego korzystania wyłączono wycinanie roślin z wód, wydobywanie kamienia, żwiru i piasku, doraźnych materiałów z morskich wód wewnętrznych, wód morza terytorialnego, a także pobór kamienia i żwiru z potoków górskich.
Zwykłe korzystanie z wody (art. 36) - obejmuje korzystanie z wody przez właściciela, a także korzystanie z wody podziemnej przez właściciela gruntu. Służy…
… Środowiska, który jest realizowany przez wydanie odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydawanych na podstawie ustawy poś bądź ustaw szczególnych, zwłaszcza ustawy prawo wodne. Obowiązek kontroli standardów jakości obciąża odpowiednie organy administracji, badania związane z kontrolą jakości środowiska prowadzone są przede wszystkim w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). PMŚ to źródło…
…, dotyczące pól elektromagnetycznych
-dane dotyczące stanu zasobów środowiska, ale takie dane dotyczące rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzonych do powietrza, wód, gleby i ziemi
-dane związane z wytwarzaniem odpadów i ich gospodarowaniem
Od 1 stycznia 2013r. będzie obok PMŚ Ekoinfonet - nowy system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska.
Program naprawczy - jeżeli stwierdzono naruszenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz