Gospodarcze korzystanie ze środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarcze korzystanie ze środowiska - omówienie - strona 1 Gospodarcze korzystanie ze środowiska - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarcze korzystanie ze środowiska - opłaty podwyższone. Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub Innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.
Opłaty podwyższone o 500%w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:
wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania, chyba że:
składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym - opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania
ad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych, na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody, na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania
w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego - ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100- krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
Gospodarcze korzystania ze środowiska - administracyjne kary pieniężne.
W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.
Karę wymierza się w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat: za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za pobór wód.
Za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się karę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
Wymiar kary biegnącej ustala się uwzględniając przekroczenie lub naruszenie w skali doby, chyba że jest to przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza - przekroczenie w skali godziny.
Bieg naliczania kary ustaje po wykazaniu przed podmiot gospodarczy, że jest o.k, ale jeśli poda nieprawdę - na okres 60 dni stawka kary ulega podwojeniu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz