Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 6237
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami - strona 1 Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami - strona 2 Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami - strona 3

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, postępowanie z odpadami, zasady gospodarowania odpadami, ochrona wód morskich. Ponadto są w niej poruszane zagadnienia takie, jak: Konwencje Helsińskie dotyczące obszaru Morza Bałtyckiego, ochrona wód morskich w polskim prawie wewnętrznym, system zarządzania wodami, ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
WYKŁAD 1 Pierwsze przepisy ochrony przyrody pojawiły się pod koniec XVIII w. i na początku XIX wieku. Prawo ochrony środowiska wywodzi się z prawa administracyjnego i powoli odchodzi od metody reglamentacji. Na rozwój tego prawa głęboki wpływ miało ONZ. ŹRÓDŁA NORM PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wywodzi się z prawa administracyjnego, przede wszystkim ma związek z decyzjami administracyjnymi. Opiera się o metodę reglamentacji.
Opiera się także o metody ekonomiczne, środki finansowe np. opłaty, podatki, kary. Tutaj ma odzwierciedlenie zasada zanieczyszczający płaci. Na rozwój prawa ochrony środowiska miały wpływ organizacje międzynarodowe.
Środowisko to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności jest to powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta, rośliny, krajobraz i klimat. Ochrona prawna środowiska rozumiana jest jako podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na następujących dzialaniach na:
racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami tego środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu zgodnie z zasadą prewencji,
przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
Politykę ochrony środowiska należy rozumieć jako uporządkowany zaplanowany oraz wewnętrznie ukształtowany kompleks (system) działań, podejmowany przez administrację publiczną i społeczeństwo, mający na celu ochronę środowiska jako całości. Polityka jest to system działań podejmowanych i realizowanych przez organy administracji publicznej w celu wykonywania podstawowych funkcji państwa .Polityka ochrony środowiska w UE jest trochę inaczej rozumiana niż w Polsce. Na pierwszy plan wysuwa się polityka ochr. środ. a prawo jest tylko instrumentem tej polityki. W Polsce na pierwszy plan wysuwa się prawo och. środ. a polityka jest instrumentem wspierającym to prawo. Powoli zaczyna się to zmieniać Założenia polityki ochrony środowiska to:
lepiej zapobiegać niż naprawiać szkody środowiskowe,
oddziaływanie na środowisko należy uwzględniać w możliwie najwcześniejszym stadium podejmowania decyzji,
konieczne jest unikanie eksploatowania przyrody powodujące znaczne naruszenie równowagi ekologicznej,
UE chce podnieść poziom wiedzy naukowej, który stanowi zaplecze przy podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska,
koszty zapobiegania i usuwania szkód środowiskowych powinien ponosić sprawca zanieczyszczenia zgodnie z zasadą zanieczyszczających płaci, działania w jednym państwie członkowskim nie powinny powodować pogorszenia stanu środowiska w innym,


(…)

… wód morskich w polskim prawie wewnętrznym
1 lipca 1991 r. weszła w życie ustawa o obszarach morskich. Ustawa ta określiła położenie prawne obszarów morskich i pasa nadbrzeżnego. W rozumieniu ustawy obszarami morskimi są morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna. Morskie wody wewnętrzne to wody położone między lądem a morzem terytorialnym, wody wewnętrzne wchodzą w skład terytorium Polski, natomiast obszary morskie to również jest morze terytorialne. Zwierzchnictwo terytorialne Polski nad morzem terytorialnym i wodami wewnętrznymi rozciąga się na wody, przestrzeń powietrzną nad tymi wodami oraz na dno morskie tych wód, a także na wnętrze ziemi pod nimi. Władza suwerenna państwa nadbrzeżnego na tym morzu terytorialnym jest jednak ograniczona. Ograniczenie…
… ekologicznego wód tzn. zachowania bogatego i zrównoważonego ekosystemu. Prawo wodne obejmuje zakresem swojej regulacji śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne oraz większość morskich wód wewnętrznych, natomiast wody morza terytorialnego oraz wody zatoki gdańskiej, tylko w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych z wykorzystaniem przepisów ochrony przed powodzią. Z prawa wodnego…
…. Negatywne oceny skuteczności konwencji z 1974 r. doprowadziły do opracowania nowej konwencji. Została ona przyjęta w 1992 r. jako tzw. druga konwencja helsińska.
W przeciwieństwie do pierwszej obejmuje ona oprócz morza pełnego, morze terytorialne oraz wody wewnętrzne. Kluczowe znaczenie konwencji z 1992 r. ma postanowienie, które zobowiązuje państwa do podejmowania wszelkich działań, które staną…
… przepływa. Obce statki mogą korzystać z prawa przepływu przez morze terytorialne Polski, ale pod warunkiem, że przepływ będzie nieszkodliwy czyli nie będzie zagrażał pokojowi, porządkowi prawnemu (publicznemu) lub bezpieczeństwu Polski. . Pod względem statusu prawnego obszary morskie różnią się między sobą. Zasadnicza różnica polega na tym, że wody wewnętrzne i morze terytorialne stanowią część terytorium…
… to dotyczy prawa nieszkodliwego przepływu. Prawo to, to uprawnienie, które przysługuje wszystkim państwom na morzu terytorialnym państwa nadbrzeżnego. Prawo to stanowi niezbędne uzupełnienie prawa do swobodnej żeglugi po morzu otwartym i jest konieczne dla realizacji prawa dostępu do portów. Umożliwia bowiem dotarcie do portu przeznaczenia, mimo różnego statusu prawnego obszarów morskich przez które statek…
… ją natomiast prawo wspólnotowe. Zasadę tą rozszerzono o zasadę zamkniętych cykli produkcji (jeśli chodzi o wyroby). Zasada prelikwidacji szkody w środowisku (zasada likwidacji szkody u źródła) wiąże się z zasadą prewencji, dlatego że zapobieganie odpadom zgodnie z zasadą likwidacji szkody u źródła oznacza opracowanie czystych technologii oraz doskonalenie procesów produkcji, które nie będą powodowały zanieczyszczeń. Zasadniczym celem tych przedsięwzięć jest ograniczenie ilości odpadów lub ich całkowite wyeliminowanie u źródła. Zasada ta ma na celu minimalizację nieodwracalnych strat i skutków dla środowiska. Prawidłowa likwidacja szkody u źródła jest możliwa gdy są spełnione dwa warunki:
musi istnieć sprawnie działający system monitoringu szkód u źródła,
funkcjonowanie urządzeń ochronnych i zabezpieczających…
…),
krajowe programy państw członkowskich dotyczące środowiska powinny być koordynowane w ramach całej wspólnoty. Obszary prawnej regulacji środowiska:
zagrożenia hydrosfery obejmujące zanieczyszczenie wód, gospodarkę ściekami, funkcjonowanie transportu wodnego, wycinanie lasów,
zagrożenia atmosfery, czyli odprowadzanie zanieczyszczeń, oddziaływanie na warstwę ozonową, zmiany klimatyczne, hałas,
zagrożenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz