Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 5215
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym - strona 1 Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym - strona 2 Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym - strona 3

Fragment notatki:

Jest to zbiór wykładów z przedmiotu prawo pracy na UŁ (Uniwersytecie Łódzkim), wykładowca to dr D. Makowski. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: właściwości prawa pracy, umowa o pracę, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, nietypowe formy zatrudnienia, ochrona szczególna pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy (przed wypowiedzeniem). Ponadto są w niej poruszone takie zagadnienia, jak: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, zbiorowe prawo pracy, promocja zatrudnienia i bezrobocia, zasada niedyskryminacji

ZARYS PRAWA PRACY Z PRAWEM URZĘDNICZYM
DR D. MAKOWSKI
SEMESTR II
Pojęcie prawa pracy - ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka.
Ta praca człowieka jest pracą podporządkowaną. Art. 22§1 - określa zobowiązania stron. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Ta praca podporządkowana jest pracą dobrowolnie podporządkowaną. Art. 11 - Nawiązanie stosunku pracy jak i ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.
Tą pracę dobrowolnie podporządkowaną trzeba odróżnić od pracy jednoznacznie wyznaczonej (np. w odróżnieniu od osób, które odbywają karę ograniczenia wolności). Właściwości prawa pracy:
Zasada uprzywilejowania pracownika
Art. 18 - Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.
Możemy jedynie kształtować korzystne postanowienia. Gdyby w umowie o pracę zawarto mniej korzystne dla pracownika postanowienia to z mocy ustawy są nieważne a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Występowanie autonomicznych (specyficznych) źródeł prawa pracy
Źródła prawa pracy wylicza art. 9:
przepisy innych ustaw
przepisy aktów wykonawczych np. rozporządzenia wykonawcze
Te źródła możemy określić jako źródła powszechnie obowiązujące, bo występują też w innych regulacjach.
Art. 9 wymienia też specyficzne źródła prawa tzn. właściwe tylko dla prawa pracy:
układy zbiorowe pracy
inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy np. regulaminy to: regulaminy pracy, wynagrodzenia: statuty np. w spółkach akcyjnych.
W zasadzie można powiedzieć, że ten artykuł wyczerpuje wyliczenie. Do źródeł zaliczyć możemy też:
Konstytucję
Umowy międzynarodowe np. Międzynarodowa Organizacja Pracy
Ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawą.
Pakt socjalny (porozumienie socjalne) związane są związku z prywatyzacją. SN
uznaje pakt za źródło prawa pracy. Zobowiązania zawarte w umowie mogą być dochodzone.
Dyferencjacja prawa pracy (zróżnicowanie):
Kryteria dyferencjacji:
Zawodowe: pracownicy wykonujący swój zawód mają własne regulacje np. Karta Nauczyciela. Są to pragmatyki służbowe. Występuje istotne zróżnicowanie statusu pracowniczego od wykonywanego zawodu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz