Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja Trybunału Sprawiedliwości - strona 1 Organizacja Trybunału Sprawiedliwości - strona 2 Organizacja Trybunału Sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości: Skład: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz sądów wyspecjalizowanych (sąd do spraw Służby Publicznej). Trybunał Sprawiedliwości składa się z 27 sędziów , zgodnie z art. 19 ust. 2 TUE, w skład TS wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Każde państwo członkowskie proponuje kandydata na sędziego TS i Sądu, przy czym nie musza oni mieć obywatelstwa tego państwa. Wystarczy, że posiadają obywatelstwo jakiegokolwiek z państw członkowskich. By wyeliminować ryzyko istotnego wpływu sędziów jednej narodowości na decyzje podejmowane w tych instytucjach, przyjęto jednak, że nie może być więcej niż dwóch sędziów z tego samego państwa członkowskiego. Ponadto, TS jest wspomagany przez rzeczników generalnych , których jest 8 , przy czym Rada może jednomyślnie zwiększyć tę liczbę na żądanie TS. Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych wniosków w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymagają jego zaangażowania (art. 252TFUE). Sędziowie i rzecznicy generalni TS są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności, spełniających warunki określone w art. 253 i 254 TFUE. Musza oni, oprócz posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego, być osobami o niekwestionowanej niezależności, mieć kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania najwyższych stanowisk sądowych lub są prawnikami o uznanej kompetencji. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich na okres 6 lat , po konsultacji z komitetem (art. 255 TFUE), przy czym co 3 lata następuje częściowe odnowienie zarówno składu sędziowskiego, jak i składu rzeczników generalnych (art. 253 TFUE). Natomiast zadaniem komitetu jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w TS i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich. Komitet ten jest złożony z 7 osobistości wybranych spośród byłych członków TS i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej kompetencji. Rada przyjmuje decyzje ustanawiającą reguły funkcjonowania komitetu oraz decyzję mianującą jego członków, przy czym Rada stanowi tutaj na wniosek prezesa TS.
Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą być ponownie mianowani. Sędziowie TS wybierają ze swego grona Przewodniczącego TS na 3 letnią kadencję i tutaj ponowny wybór też jest dopuszczalny. Kadencja dobiega końca z upływem terminu, na jaki mianowano sędziego lub rzecznika, a nadto w razie śmierci sędziego, jego rezygnacji albo też w razie zwolnienia z funkcji. Zwolnienie z funkcji następuje wskutek jednomyślnej decyzji sędziów i rzeczników generalnych TS (poza samym zainteresowanym) wówczas, gdy w ich ocenie sędzia przestał spełniać wymagane warunki lub nie czyni zadość obowiązkom wynikającym z jego urzędu. Jeżeli decyzja dotyczy sędziów Sądu lub sądu wyspecjalizowanego, TS decyduje po konsultacji z zainteresowanym sądem.

(…)

… pięcioosobowych, Prezes TS i kolejni sędziowie do osiągnięcia składu trzynastoosobowego). Postępowanie może jednak toczyć się także przed jedną z izb Trybunału złożonych z 3 lub 5 sędziów. Składy izb są ustalane na początku roku sądowego, który rozpoczyna się 7 października, działalności orzeczniczej Trybunału. Skład ten podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przewodniczących izb corocznie…
…, postępowanie może być zainicjonowane przez Komisję lub przez inne państwo członkowskie. Kompetencja w zakresie kontroli legalności aktów prawodawczych, aktów Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego innych niż zalecenia i opinie oraz aktów Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. TS kontroluje również legalność aktów organów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz