System ochrony prawnej UE

note /search

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2520

Organizacja TSUE TSUE jest jednym z najważniejszych organów w UE. Rola Trybunału Sprawiedliwości UE jest ogromna. TS zapewnia przestrzeganie prawa Unii. Orzeka on również o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Unii z traktatami. Rozpoznaje spory między państwami lub między Komi...

Postępowanie prejudycjalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2345

6. Postępowanie prejudycjalne, czy inaczej postępowanie o wydanie orzeczenia wstępnego Niebagatelną gwarancję praworządności w Unii Europejskiej stanowi instytucja orzeczenia wstępnego. Mamy to do czynienia z prewencyjną rolą TSUE, polegającą na zapobieganiu wydawaniu przez sądy krajowe orzecz...

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instan...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i przed Sądem Pierwszej Instancji Postępowanie przed tymi sądami można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pisemny oraz ustny. Pierwszy etap ma charakter pisemny i wiąże się z wszczęciem postępowania: - postępowanie rozpoczyna się poprzez wpłynięcie...

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 6685

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ System ochrony prawnej w Unii Europejskiej to zespół norm służących zapewnieniu przestrzegania i stosowania prawa unijnego. Normy te odnoszą się zarówno do przestrzegania i stosowania prawa przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europ...

Rzecznicy generalni i skład sądu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

Rzecznicy generalni Zgodnie z art. 252 TFUE „Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zwiększyć liczbę rzeczników g...

Właściwość Sądu oraz możliwość zaskarżenia jego orzeczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512

Właściwość Sądu oraz możliwość zaskarżenia jego orzeczeń Od orzeczenia Sądu istnieje możliwość odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości. Odwołanie to przysługuje stronom postępowania w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania orzeczenia. Wszelkie rozstrzygnięcia Sądu mogą być zaskarżane pr...

Wykładnia celowościowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Wykładnia celowościowa Większość orzeczeń ETS nakazuje analizowanie przepisów Traktatów zgodnie z celem i duchem Traktatu. Wykładnia celowościowa ma charakter dynamiczny, podążając za licznymi zmianami związanymi z wypełnianiem procesu integracyjnego konkretnymi treściami i uwikłaniem poszczeg...

Wykładnia językowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1267

Wykładnia językowa Wobec specyfiki prawa wspólnotowego oraz mnogości wspólnotowych języków urzędowych wykładnia językowa nie odgrywa tak zasadniczej roli, jak w przypadku interpretacji prawa krajowego. Znaczenia nabiera tu wykładnia teleologiczna, aczkolwiek najwłaściwszą metodą wykładni wydaj...

Wykładnia prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1274

7.Wykładnia prawa wspólnotowego Trybunał Sprawiedliwości UE odgrywa kluczową rolę w procesie interpretacji prawa wspólnotowego, przyczyniając się do jego spójnego rozumienia i stosowania. Wobec tego że prawo wspólnotowe stanowi specyficzny porządek prawny, wykazujący odmienności w stosunku do...

Wykładnia systematyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

Wykładnia systematyczna Zasady wykładni systematycznej (systemowej) oparte są prima facie na systemie prawnym jako całości, na który składa się zespół uporządkowanych norm i przepisów prawnych, spójnych, o określonej hierarchii. W związku z tym umiejscowienie danego przepisu prawnego w systemi...