Postępowanie prejudycjalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie prejudycjalne - strona 1 Postępowanie prejudycjalne - strona 2 Postępowanie prejudycjalne - strona 3

Fragment notatki:


6. Postępowanie prejudycjalne, czy inaczej postępowanie o wydanie orzeczenia wstępnego
Niebagatelną gwarancję praworządności w Unii Europejskiej stanowi instytucja orzeczenia wstępnego.
Mamy to do czynienia z prewencyjną rolą TSUE, polegającą na zapobieganiu wydawaniu przez sądy krajowe
orzeczeń niezgodnych z prawem wspólnotowym lub na podstawie nieobowiązującego przepisu.
TSUE, wydając orzeczenia wstępne, dokonuje nie tylko wykładni niejasnych przepisów czy też
przepisów mogących budzić wątpliwości, ale orzeka o ich ważności, gwarantując tym samym odpowiednie
stosowanie prawa Unii przez państwa członkowskie.
Instytucja orzeczenia prejudycjalnego polega na tym, że sędzia krajowy w związku ze sprawą toczącą się w
sądzie krajowym może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości, a jeśli jest to sąd wyczerpujący tok instancji, musi
się do niego zwrócić z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego dotyczącego rozumienia lub ważności aktu prawa
Unii jeśli orzeczenie to jest potrzebne do wydania orzeczenia przez sad krajowy, ponieważ zostały przed nim
podniesione wątpliwości związane właśnie ze zrozumieniem lub ważnością prawa Unii.
W tym celu sędzia krajowy zawiesza krajowe postępowanie sądowe do czasu otrzymania odpowiedzi od
Trybunału Sprawiedliwości.
Pomimo, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości jest wiążące w danej sprawie, inne sądy rozstrzygające podobne
sprawy powinny brać pod uwagę takie orzeczenie.
W związku z tym, w przypadku kiedy inny sąd krajowy, mając podobne wątpliwości dotyczące tego samego
zagadnienia, zwróci się z takim samym pytaniem dotyczącym podobnych okoliczności faktycznych, Trybunał
Sprawiedliwości najczęściej merytorycznie nie odpowiada na zadane pytanie tylko odsyła do przyjętego przez siebie
wcześniej rozstrzygnięcia powołując się na swoje orzeczenie lub jeśli wydał więcej orzeczeń w podobnych sprawach
powołuje się na te orzeczenia wskazując na ustaloną linię orzeczniczą i zadaje pytanie sądowi krajowemu czy w
świetle tych orzeczeń nadal chce on skierować sprawę do TSUE.
Niemniej jeśli sąd krajowy orzeka w ostatniej instancji i zamierza przyjąć odmienne rozwiązanie niż przyjęte
wcześniej przez Trybunał w podobnej sprawie, ma on obowiązek zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie
orzeczenia wstępnego.
Znaczenie instytucji wydawania orzeczeń wstępnych przez Trybunał Sprawiedliwości jest ogromne, aczkolwiek
trzeba wskazać, że ze względu na dużą liczbę spraw wpływających do tego sądu oraz na ich skomplikowanie
procedura ta jest raczej długotrwała i znacznie przedłuża wydanie rozstrzygnięcia przez sąd krajowy skoro na


(…)

… wpływających do tego sądu oraz na ich skomplikowanie
procedura ta jest raczej długotrwała i znacznie przedłuża wydanie rozstrzygnięcia przez sąd krajowy skoro na
wydanie orzeczenia wstępnego czeka się obecnie około dwóch lat.
W związku z tym toczą się debaty jak można by usprawnić działanie Trybunału Sprawiedliwości celem szybszego
wydawania przez niego orzeczeń.
Zgodnie z art. 267 TFUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:
a) o wykładni Traktatów;
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;
W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw
Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania
wyroku, zwrócić…
… na skutek własnej decyzji.
Postępowanie w sprawach o wydanie orzeczenia wstępnego nie ma cech kontradyktoryjności, czyli nie ma
charakteru spornego, a stronami nie są ani państwa członkowskie, ani osoby fizyczne lub prawne.
Cechą tego postępowania jest współpraca między sądami państw członkowskich a TSUE zapewniająca
jednolite stosowanie prawa Unii.
Pytanie prejudycjalne kieruje sąd, przy czym przepisy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz