Odesłanie prejudycjalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odesłanie prejudycjalne - omówienie  - strona 1 Odesłanie prejudycjalne - omówienie  - strona 2 Odesłanie prejudycjalne - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Odesłanie prejudycjalne
Jaka jest funkcja odesłania prejudycjalnego i jakie są jej konsekwencje dla procedury? Funkcją odesłania prejudycjalnego jest dokonanie przez Trybunał wykładni prawa Unii lub orzekanie w przedmiocie w odpowiedzi na sformułowane przez sądy krajowe państw członkowskich wątpliwości i pytania, zwane pytaniami wstępnymi (prejudycjalnymi). Procedura prejudycjalna ma na celu zapewnienie jednolitości stosowania prawa UE. Jeżeli orzeczenia sądu krajowego nie podlegają zaskarżeniu, taki sąd ma obowiązek wnieść sprawę do Trybunału, a w przypadku, gdy pytanie jest podniesione przed sądem jednego z państw członkowskich, sąd może zwrócić się do Trybunału, jeśli uzna, że decyzja jest niezbędna dla wydania wyroku. W przypadku sprawy dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie. Dlaczego sąd arbitrażowy powołany przez strony sporu nie jest sądem dla prawa Unii? Sądami w rozumieniu prawa UE są przede wszystkim organy państwowe, a także organy niepaństwowe, którym powierzono wykonywanie funkcji państwowych, pod warunkiem, że rozstrzygają o prawach i obowiązkach jednostek [stowarzyszenia, organizacje zawodowe]. Sądy, wg Trybunału Sprawiedliwości, muszą spełniać następujące przesłanki: muszą wykonywać funkcje orzecznicze, działać na podstawie ustawy, a nie tylko umowy stron, rozstrzygać spory między stronami, funkcjonować w sposób stały, orzekać na podstawie prawa, być niezależnymi w orzekaniu, a ich orzecznictwo ma być obowiązkowe. Sąd arbitrażowy powołany przez strony sporu nie spełnia tych przesłanek, więcej, w rozumieniu prawa Unii nie jest sądem. Dlaczego teoria konkretna jest bardziej przydatna aniżeli teoria abstrakcyjna do określenia, który sąd ma obowiązek zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym? Teoria abstrakcyjna zakłada, że sądami ostatniej instancji są sądy najwyższe, a teoria konkretna zakłada, że sądami ostatniej instancji są sądy, które w danej sprawie orzekają w ostatniej instancji. Teoria konkretna rozwiązuje problem tzw. przedsądów, tzn. kiedy sąd, do którego skierowany jest środek odwoławczy decyduje najpierw o jego dopuszczalności do rozpatrzenia merytorycznego. Jakich aktów może dotyczyć pytanie sądu krajowego? Zarówno aktów prawa pierwotnego, jak i prawa wtórnego Unii. Akty instytucji, akty Rady Europejskiej [uznanej Traktatem z Lizbony za instytucję], akty organów lub jednostek organizacyjnych Unii, akty wiążące i niewiążące, zalecenia, umowy międzynarodowe zawierane przez UE, umowy mieszane, akty przyjmowane przez organy powołane tymi umowami. Dlaczego pojęcie aktu podlegającego różni się w zależności od trybu postępowania przed TSUE (np. skargę o stwierdzenie nieważności)? Pojęcie aktu podlegającego kontroli w ramach odesłania prejudycjalnego jest rozumiane szeroko. Co do aktów prawa pierwotnego Unii, Trybunał nie może orzekać o ważności tych dokumentów, nie może orzekać o ważności umów międzynarodowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz